ZP TELEFONY STAC. Wszyscy zmiana 2 do SIWZ

Zamawiający:                                                                                          Wałbrzych, dnia 13 maja 2013r.

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.

58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1

NIP: 886-000-24-16;REGON: 890011550,

Tel.74/66 43 850, faks 74/66 43 863

ww.ksiaz.walbrzych.pl/bip

                                                                                                                   WSZYSCY WYKONAWCY

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zadanie pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu dla Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki z o.o. ” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP numer ogłoszenia:150846-2013; data zamieszczenia: 17.04.2013r.,zmienionego Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia numer :158634-2013; data zamieszczenia: 22.04.2013r.,zmienionego Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia numer: 173132-2013; data zamieszczenia: 30.04.2014r.; Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/02/04/2013.

Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. z późn. zm., Zamawiający informuje o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

W części III SIWZ, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ust. 14 :

1) wykreśla się obecną treść pkt. 14.1 a w to miejsce wpisuje treść w brzmieniu: „14.1.dostępność usług telefonii stacjonarnej na poziomie nie mniejszym niż 99,9 % w skali roku kalendarzowego.”,

2) wykreśla obecną treść punktu 14.2  a w to miejsce wpisuje treść w brzmieniu: „14.2.dostępność usługi dostępu do Internetu na poziomie nie mniejszym niż 99,9% w skali roku kalendarzowego.”

Zamawiający jednocześnie informuje, że dokonał zmian w  treści ogłoszenia o zamówieniu.

Na oryginale podpisał

Prezes Zarządu

Krzysztof Urbański

Otrzymują:

1. Wszyscy wykonawcy – strona internetowa zamawiającego

2. zamawiający a/a/

Skip to content