ZP wyjaśnienia 2 do SIWZ usługi telekomunikacyjne

Zamek Książ w Wałbrzychu   Spółka z o.o.                                              Wałbrzych, dnia 10  maja 2013r.

 ul. Piastów Śląskich 1

 58-306 Wałbrzych

 Tel. 74/ 66 43 850

 Faks.74/66 43 862

                            WSZYSCY WYKONAWCY

                                          Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieo-graniczonego, którego przedmiotem jest zadanie pn.: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do internetu dla Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki z o.o ” opublikowanego w  Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP  numer ogłoszenia: 150846 – 2013; data za-mieszczenia: 17.04. 2013r., zmienionego Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia  numer: 158634-2013; data zamieszczenia: 22.04. 2013r., zmienionego Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia numer: 173132-2013; data zamieszczenia: 30.04. 2014r.; Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/02/04/2013.

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA  PRZYWOŁANEGO POWYŻEJ POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

W związku z pismem – wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożo-nym za pośrednictwem faksu w dniu 06 maja 2013r. o godzinie 15:10 ( jedna strona) przez jednego z Wy-konawców,  które zarejestrowano przez Zamawiającego w dniu 07.05. 2013r.pod l.dz. 1445, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3) i ust.2 ustawy z 29.01.2004 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), stwierdza co następuje:

1. Wniosek Wykonawcy wpłynął do Zamawiającego po terminie, o którym mowa w art.38 ust.1 pkt.3)  w powiązaniu z art. 38 ust.1 b) ustawy pzp.

2. Zamawiający w oparciu o art. 38 ust.1a) ustawy pzp udziela odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku Wykonawcy.

Pytanie nr 1: „Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 3.II uznaje argumenty Wykonawcy, dotyczące dostępności usługi na poziomie 99,9 % w skali roku, za zasadne, ale w dokonanych zmianach SIWZ w punkcie 14.1. oraz 14.2. nie zawiera tych zmian. Czy Zamawiający dokona zmiany w treści punktów 14.1. i 14.2. w taki sposób, aby dostępność usługi głosowej oraz internetowej była na poziomie 99,9 % w skali roku kalendarzowego?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dokonał zmian w SIWZ w zakresie, o jakim mowa w pytaniu nr 1 Wykonawcy (zmiana treści pkt. 14.1. i 14.2. w części III), o czym poinformował pytającego Wykonawcę pismem z dnia 29.04.2013r. przesłanym faksem na numer 22/338 49 20 o godzinie 15:26 (13 stron). Zamawiający wyjaśnienia do treści SIWZ zamieścił również na swojej stronie internetowej  bez ujawniania źródła zapytania ( art. 38 ust.2 ustawy pzp) oraz dokonał zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu poprzez zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP „Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia”: numer ogłoszenia: 173132-2013; data zamieszczenia: 30.04.2013r.

W dokonanych zmianach nastąpiła omyłka, którą Zamawiający poprawia poprzez: 1.dokonanie zmiany treści  SIWZ w Części III. Opis przedmiotu zamówienia, ust. 14 w ten sposób, iż wykreśla obecną treść punktu 14.1 a w to miejsce wpisuje treść w brzmieniu:”14.1.dostępność usług telefonii stacjonarnej na poziomie nie mniejszym niż 99,9 % w skali roku kalendarzowego.” oraz wykreśla obecną treść punktu 14.2  a w to miejsce wpisuje treść w brzmieniu: „14.2.dostępność usługi dostępu do Internetu na poziomie nie mniejszym niż 99,9% w skali roku kalendarzowego.”

Pytanie nr 2: „Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 4.II uznaje argumenty Wykonawcy dotyczące procentowej wartości zmiany kary umownej za godzinę przekroczenia parametru RDU, natomiast nie dokonuje zmiany  zapisu ust. 21 pkt. 21.3.Czy Zamawiający dokona zmiany w/w zapisu w taki sposób, aby „opóźnienia z tytułu niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia awarii” wynosiły 0,67 % wartości miesięcznych opłat abonamentowych za każdą godzinę przekroczenia parametru CUA?”

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający, odpowiadając na pytanie  numer 4.II   Wykonawcy dokonał zmian w SIWZ  w Części XVI; Isto-tne Postanowienia Umowy; ust. 21 pkt. 21.3, o czym poinformował pytającego Wykonawcę pismem z dnia 29.04.2013r. przesłanym faksem na numer 22/338 49 20 o godzinie 15:26 (13 stron). Zamawiający wyjaśnienia do treści SIWZ zamieścił również na swojej stronie internetowej bez ujawniania źródła zapytania (art. 38 ust.2 ustawy pzp). Zmiana SIWZ nie skutkowała zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko w kwestii brzmienia pkt.21.3.  o treści „opóźnienia z tytułu niedotrzymania przez Wykonawcę terminu usunięcia awarii w wysokości 1% wartości miesięcznych opłat abonamentowych za każdą godzinę przekroczenia parametru CUA .”

 

Pytania zawarte we wniosku Wykonawcy i udzielone wyjaśnienia Zamawiającego mają wpływ na zmianę treści SIWZ i treści ogłoszonego zamówienia. Zamawiający informuje, że przewiduje  dokonania zmiany w treści SIWZ, zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Na oryginale podpisał :

Krzysztof Urbański

Prezes  Zarządu

………………………………….

                                                                                                                                                                     ( kierownik Zamawiającego)

 

 

Otrzymują:

1. wszyscy wykonawcy –  strona internetowa zamawiającego

www.ksiaz.walbrzych.pl/bip/


Skip to content