Publikacje październik, 2012

Wałbrzych: Dostawa węgla kamiennego groszku i miału do obiektu Palmiarni w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158 Numer ogłoszenia: 385416 – 2012; data zamieszczenia: 08.10.2012

Wałbrzych: Dostawa węgla kamiennego groszku i miału do obiektu Palmiarni w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158
Numer ogłoszenia: 385416 – 2012; data zamieszczenia: 08.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o. , ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6643850, faks 074 6643862.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa węgla kamiennego groszku i miału do obiektu Palmiarni w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla kamiennego groszku w ilości 160 ton oraz miału w ilości 360 ton do obiektu Palmiarni w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: 2.1. miału o parametrach jakościowych określonych poniżej: a) wartość opałowa (kaloryczność) min. 25000 kJ/kg, b) zawartość popiołu nie większa niż 8 %, c) zawartość siarki (0,7 % – 0,9 %), d) wilgotność nie większa niż 11 %, 2.2. groszku o parametrach jakościowych określonych poniżej: a) wartość opałowa (kaloryczność) min. 25000 kJ/kg, b) zawartość popiołu nie większa niż 7 %, c) zawartość siarki (0,7 % – 0,9 %), d) wilgotność nie większa niż 12 %, e) granulacja (5 mm – 20 mm). 3.Węgiel kamienny typu groszek, miał musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia i złomu oraz domieszek mułów, łupek i nadziarna. 4.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie dostarczał przedmiot zamówienia o wymaganych parametrach jakościowych w ilościach i terminach określonych w pkt. IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5.Wykonawca we własnym zakresie, na swój koszt i ryzyko dostarczy i wyładuje przedmiot zamówienia na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 6.Celem udokumentowania, że dostarczony przedmiot zamówienia odpowiada powyższym wymaganiom Zamawiający będzie żądał w formie oryginału certyfikatu jakości do każdej dostawy. 7.W ofercie należy podać parametry jakościowe oferowanego węgla kamiennego typu groszek, miał – wg załącznika nr 9 do SIWZ. 8. Zamawiający zastrzega, że zawarcie umowy może nastąpić w terminie po uzyskaniu przez Zamawiającego umocowania prawnego do administrowania nieruchomością zlokalizowaną na działkach o numerach geodezyjnych 83/29 i 83/29 w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158 – Palmiarnia. W przypadku nie uzyskania umocowania prawnego do administrowania ww nieruchomością Zamawiający odstąpi od zawarcia umowy na realizację zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5, 60.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2013 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8.000,00PLN (słownie: osiem tysięcy złotych) .

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie zgodnie z regułą spełnia- nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia. Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum dwie dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia tj.: polegające na sukcesywnej dostawie węgla kamiennego, o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda. Wykonawca musi wykazać, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie w oparciu o złożone oświadczenie i dokumenty zgodnie z regułą spełnia – nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie w oparciu o złożone oświadczenie zgodnie z regułą spełnia-nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie w oparciu o złożone oświadczenie zgodnie z regułą spełnia-nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy zobowiązany jest do złożenia oświadczenia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie w oparciu o złożone oświadczenie zgodnie z regułą spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2                                                                                                                    
  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. Wzór umowy, która zawarta będzie z Wykonawcą stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej okoliczności wymienionej poniżej: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy. 1.1.Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: a) klęski żywiołowe, b)udokumentowane warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy. 1.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego: a) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego, b)zmiana w zakresie dostaw przedmiotu zamówienia z przyczyn nie wynikających ze strony Wykonawcy, c) w przypadku zbycia lub przejęcia przez inny podmiot administrowania obiektu Palmiarni w Wałbrzychu. 1.3.Zmiany będące następstwem zdarzeń losowych, o których niezwłocznie poinformowano Zamawiającego. W przypadkach wymienionych w § 10 pkt. 1 umowy Zamawiający wyznacza nowy termin realizacji umowy odpowiedni do zaistniałych okoliczności. 2.Zmiana wynagrodzenia: 2.1. Zmniejszenie ilości dostaw niezależnie od Wykonawcy służące celowemu wydatkowaniu środków publicznych. W takim przypadku przewidywane jest proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia umownego w stosunku do określonego w ofercie. 3. Zmiany pozostałe: a) odstąpienie od wykonania części dostaw z powodu przejęcia przez inny podmiot administrowania obiektu Palmiarni w Wałbrzychu, b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego, umowy, zmiana adresu, zmiana administratora obiektu Palmiarni, itp.) 4. Zmiany, o których mowa w ust. 2, nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia. 5.Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego. 6.Nie stanowią zmian umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielanie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaz.walbrzych./bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, ul.Piastów Śląskich 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2012 godzina 11:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich , Sekretariat -pokój nr 22.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i załączniki

Dozorowanie historycznych obiektów i terenów, ochrona mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego, monitorowanie systemu przeciwpożarowego, ochrona imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o.

Wałbrzych: Dozorowanie historycznych obiektów i terenów, ochrona mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego, monitorowanie systemu przeciwpożarowego, ochrona imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Przedsiębiorstwo” Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o.
Numer ogłoszenia: 379532 – 2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o. , ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6643850, faks 074 6643862.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dozorowanie historycznych obiektów i terenów, ochrona mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego, monitorowanie systemu przeciwpożarowego, ochrona imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi dozorowania obiektów i budynków historycznych wraz z terenem na którym są posadowione , ochrony mienia, wystaw i eksponatów, obsługi ruchu turystycznego, monitorowania systemu przeciwpożarowego, ochrony imprez, roślinności na terenach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. , a w szczególności : W zakresie całodobowej ochrony i monitorowania systemu przeciwpożarowego Zamawiający wymaga, aby Wykonawca świadczył usługę stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej mienia składającego się z historycznych budynków i budowli zlokalizowanych na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ i Palmiarni w Wałbrzychu , ich pomieszczeń, wyposażenia stałego i ruchomego znajdującego się w pomieszczeniach oraz terenów na których obiekty te i budynki są posadowione i będzie polegać na zabezpieczeniu budynków przed włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem mienia oraz działaniem osób trzecich , jak również w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia, w tym pożaru, zalania wodą . Szczegółowy sposób świadczenia usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej: Lokalizacja posterunku nr 1 : siedziba Zamawiającego w Wałbrzychu 58-306 przy ulicy Piastów Śląskich 1 , budynek nr 1 ( Zamek ) kompleksu zamkowo-parkowego Książ (dyżurka ochrony). Posterunek nr 1 – całodobowy , jednoosobowy, stacjonarny zlokalizowany w portierni, wyposażony w monitory systemu monitoringu wizyjnego ( 10 kamer monitorujących wydzielone sektory w budynku Zamku i wydzielone sektory terenu zewnętrznego ),centralkę dozorowo-rejestracyjną dla systemu instalacji hydrantowej w Zamku. Do podstawowych obowiązków pracowników ochrony wykonawcy należy strzeżenie, ochrona mienia i wyposażenia obiektu poprzez dokonywanie okresowych obchodów tego obiektu , obserwacje monitorów wizyjnych przesyłających obraz z kamer rozmieszczonych na terenie obiektu ( Zamku ) i w jego otoczeniu zewnętrznym, reagowanie na sygnał alarmu przeciwpożarowego , ze szczególnym uwzględnieniem: a) przebywania osób niepowołanych na terenie Zamku po godzinach pracy ,po zamknięciu tras turystycznych, w dniach wolnych od pracy. b) kontrolowania zamknięcia wszystkich drzwi , c) kontrolowania pomieszczeń po zakończonym zwiedzaniu lub imprezach , w tym zamknięcia okien i drzwi, wyłączenia oświetlenia, d) reagowania na niewłaściwe zachowanie się osób , w tym palenie w miejscach niedozwolonych, oraz zakłócanie porządku, e) kontrolowania wynoszonych paczek lub przedmiotów mogących wskazywać, że stanowią one mienie Zamawiającego, f) wydawania, odbioru i zabezpieczania kluczy do pomieszczeń służbowych, sal ciągu turystycznego, sal wykorzystywanych podczas imprez, przegród, klatek schodowych, pomieszczeń technicznych i innych, uwzględniając poświadczenia tych czynności odpowiednim wpisem do książki. Prowadzenie ewidencji wydawanych i przyjmowanych kluczy. g) ujawniania awarii i zdarzeń mających wpływ na funkcjonowanie obiektu, informowania o nich wyznaczonych pracowników Zamawiającego lub odpowiednich służb oraz swoich przełożonych. Odnotowywanie tych zdarzeń i podjętych działań w książce raportów oraz sporządzanie protokołów szkód. h) podejmowanie natychmiastowych działań interwencyjnych w przypadku zadziałania sygnalizacji alarmu przeciwpożarowego zgodnie z obowiązującą instrukcją pożarową. Ścisła współpraca w tym zakresie z pracownikiem ochrony wizyjnego monitoringu systemu przeciwpożarowego w Zamku, i) podejmowanie natychmiastowych działań interwencyjnych w przypadku zadziałania sygnalizacji centrali dozorowo-rejestrującej monitorującej pracę systemu instalacji hydrantowej w Zamku. Ścisła współpraca w tym zakresie z pracownikiem ochrony wizyjnego monitoringu systemu przeciwpożarowego w Zamku, j) prowadzenia biura przepustek w dni robocze w godzinach od 700 do 1600, k) kontrolowania ruchu osobowego i samochodowego na terenie Zamku, l) udzielanie informacji interesantom, turystom i gościom odwiedzającym Zamek oraz kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych, ł) prowadzenie rejestru zewnętrznych rozmów telefonicznych łączonych na zamówienie z portierni – posterunku nr 1 w Zamku w celu ich rozliczenia. W zakresie całodobowego monitoringu systemu przeciwpożarowego w budynku Zamku Książ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca świadczył usługę całodobowego, bezpośredniego fizycznego wizyjnego monitoringu systemu przeciwpożarowego funkcjonującego w budynku Zamku. Lokalizacja posterunku nr 2 ( monitoring ppoż. ): siedziba Zamawiającego w Wałbrzychu 58-306 przy ulicy Piastów Śląskich 1, budynek nr 1 ( Zamek ) kompleksu zamkowo-parkowego Książ, pomieszczenie nr 13. Posterunek nr 2 ( monitoring ppoż) – całodobowy, jednoosobowy, stacjonarny zlokalizowany na parterze w pomieszczeniu nr 13 przylegającym do dyżurki ochrony (posterunek nr 1), wyposażony w monitory systemu przeciwpożarowego funkcjonującego w budynku nr 1 (Zamek). Czujki alarmu przeciwpożarowego zainstalowane we wszystkich pomieszczeniach Zamku. Do podstawowych obowiązków pracowników ochrony wykonawcy monitorujących system przeciw-pożarowy należy przestrzeganie obowiązujących procedur i wskazań , a w szczególności : 1. Obsługa systemu SAP – elektronicznego systemu przeciwpożarowego ( System Alarmu Pożaru), w tym: a) obsługa centrali SP z terminalem operatorskim CT ( monitorowanie i sterowanie), b) wykonywanie czynności przewidzianych w procedurach w przypadku alarmu, uszkodzenia, wyłączenia, c) w przypadku wyłączenia strefy, alarmu pożarowego I i II stopnia dokonanie niezwłocznej identyfikacji przyczyny sygnalizowanego alarmu poprzez obchód obiektu, d) powiadamianie Straży Pożarnej oraz innych służb ratowniczych w razie pożaru w obiekcie, e) prowadzenie księgi raportowej zdarzeń, 2. Obsługa systemu DSO – aktywnego systemu powiadamiania ( Dźwiękowy System Ostrzegawczy), w tym: a) wykonywanie czynności przewidzianych w procedurach w przypadku alarmu, uszkodzenia, wyłączenia, b) obsługa stacji mikrofonowej w przypadku alarmu pożarowego, ewakuacji itp., 3. Obsługa systemu CCTV – systemu telewizji dozorowej ciągów komunikacyjnych ( System Telewizji Dozorowej), w tym: a) obsługa konsoli operatorskiej typu CK 4822, b) obsługa komputera z oprogramowaniem SISTORE AX oraz bezpośrednio za pomocą rejestratorów, c) logowanie do systemu i obsługa historii zdarzeń. Pracownik wykonujący czynności przewidziane dla Posterunku nr 2 ( monitoring przeciwpożarowy) zobowiązany jest do ścisłej współpracy z pracownikiem ochrony zatrudnionym na Posterunku nr 1 w zakresie wynikającym z procedur obowiązujących dla stanowiska monitoringu przeciwpożarowego. Usługa ochrony i dozorowania na posterunkach nr 1 i nr 2 musi być wykonywana przez pracowników ochrony, którzy nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, po podpisaniu umowy, w terminie do 5 dni , zobowiązany będzie do imiennego wskazania pracowników ochrony przewidzianych do realizacji zadań związanych z monitoringiem systemu przeciwpożarowego i przeszkolenia tych pracowników w zakresie obsługi systemów CCTV, DSO ,SPA. Szkolenie przeprowadzą pracownicy firmy Simens Spółka z o.o. , która była wykonawcą i jest serwisantem systemu przeciwpożarowego w Zamku Książ. W zakresie całodobowej ochrony budynków i budowli oraz mienia : Lokalizacja posterunku nr 3 (Palmiarnia) : Zespół budynków i budowli Palmiarni w Wałbrzychu 58-306 przy ulicy Wrocławskiej 158 . Posterunek całodobowy , jednoosobowy, zlokalizowany w punkcie sprzedaży biletów wstępu.Zamawiający wymaga całodobowej , ciągłej ochrony zabytkowego obiektu Palmiarni, budynków i budowli, roślinności oraz mienia zlokalizowanego w obrębie działek 83/28 i 83/29.Do podstawowych obowiązków pracowników ochrony zespołu Palmiarni należy strzeżenie budynków i budowli , ochrona mienia i wyposażenia obiektów poprzez dokonywanie okresowych obchodów terenu i obiektów, stanu nasadzeń wieloletnich i sezonowych w obiektach udostępnianych do zwiedzania oraz na zewnętrznych terenach zielonych ,a w szczególności : a) przebywania osób niepowołanych na terenie zespołu Palmiarni po godzinach pracy, po zamknięciu obiektu dla zwiedzających, w dniach wolnych od pracy, b) kontrolowania zamknięcia wszystkich drzwi do budynków i bram wjazdowych na teren posesji, c) reagowania na niewłaściwe zachowanie się osób, w tym palenie w miejscach niedozwolonych oraz zakłócanie porządku, d) kontrolowania wynoszonych paczek, przedmiotów, roślin mogących wskazywać, że stanowią one mienie Zamawiającego, e) wydawania, odbioru i zabezpieczania kluczy do pomieszczeń służbowych, pomieszczeń technicznych i innych, uwzględniając poświadczenia tych czynności odpowiednim wpisem do książki. Prowadzenie ewidencji wydawanych i przyjmowanych kluczy, f) ujawniania awarii i zdarzeń mających wpływ na funkcjonowanie obiektu, w tym oblodzeń szklarni, ubytków, zniszczenia szyb w szklarniach oraz informowania o nich wyznaczonych pracowników Zamawiającego jak i swoich przełożonych. Odnotowywanie tych zdarzeń i podjętych działań w książce raportów, g) kontrolowania ruchu osobowego i samochodowego na terenie zespołu Palmiarni, w tym otwieranie i zamykanie bram wjazdowych, h) kontrola biletów wstępu turystów odwiedzających Palmiarnie w godzinach jej udostępniania do zwiedzania. Zamawiający wymaga, aby pracownicy Wykonawcy w dniach i godzinach udostępniania obiektu zwiedzającym pełnili czynną służbę patrolową i kontroli biletów w budynku głównym Palmiarni. Rozpoczęcie realizacji zadania dotyczącego ochrony Palmiarni nastąpi z datą, gdy Zamawiający otrzyma umocowanie prawne do administrowania nieruchomością zlokalizowaną na działkach o numerach geodezyjnych 83/28 i 83/29 w Wałbrzychu przy ul. Wrocławska 158 – Palmiarnia. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uwzględnienia ceny tej części przedmiotu zamówienia w ofercie przetargowej. Szczegółowy sposób świadczenia usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej w zakresie obsługi ruchu turystycznego, ochronie mienia, wystaw i eksponatów na trasach turystycznych Zamku Książ w Wałbrzychu . W ramach wykonywanych czynności wykonawca zobowiązany jest do: 1) wystawienia niezbędnej, niżej wymienionej, liczby stanowisk w celu zapewnienia sprawnej obsługi ruchu turystycznego, 2) bieżącej kontroli w osobowym ruchu turystycznym, 3) ochrony mienia, wystaw i eksponatów zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony osób i mienia. Zamawiający wymaga aby wykonawca w celu zapewnienia sprawnej obsługi ruchu turystycznego wystawił posterunki bezpośredniej fizycznej ochrony w miejscach : a) PARTER – dwa stanowiska jednoosobowe w sezonie turystycznym, jedno stanowisko jednoosobowe po sezonie turystycznym, Obowiązek : W obiekcie należy zapewnić kontrolę w osobowym ruchu turystów wyłącznie z ważnym biletem wstępu w czasie godzin udostępniania Zamku do zwiedzania. Formowanie grup turystycznych do zwiedzania, koordynacja pracy przewodników zamkowych, b) I PIĘTRO – Trzy całoroczne stanowiska obsługi, jednoosobowe, Obowiązek : Obsługa zwiedzających, dozór nad mieniem, wystawami i eksponatami, kierowanie ruchem osobowym. c) KONDYGNACJA MIĘDZY I a II PIĘTREM – jedno całoroczne stanowisko obsługi, jednoosobowe. Obowiązek: Obsługa zwiedzających, dozór nad mieniem, wystawami i eksponatami, kierowanie ruchem osobowym, d) II PIĘTRO – dwa całoroczne stanowisko obsługi . Obowiązki : Obsługa zwiedzających, dozór nad mieniem, wystawami i eksponatami, kierowanie ruchem osobowym, e) TARASY ZAMKOWE (czynne tylko w sezonie turystycznym): cztery stanowiska obsługi, jednoosobowe w sezonie turystycznym. Obowiązki : Kontrola biletów wstępu, obsługa zwiedzających, dozór nad mieniem, elementami małej architektury oraz szatą roślinną, kierowanie ruchem osobowym. f) SALE WYSTAWIENNICZE i KORYTARZ W CZĘŚCI FRONTALNEJ NA III PIĘTRZE – jedno całoroczne stanowisko obsługi. Obowiązki: Obsługa zwiedzających, dozór nad mieniem, wystawami i eksponatami, kierowanie ruchem osobowym, w tym grupami zwiedzających przechodzącymi przez korytarz III piętra na wieżę zamkową. Uwaga: Realizacja zadania opisanego w punkcie 1.1.4. podpunkt f) nastąpi z datą, gdy zakończone zostaną prace remontowe prowadzone na III piętrze w Zamku i pomieszczenia oddane zostaną do użytku Zamawiającemu. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uwzględnienia ceny tej części przedmiotu zamówienia w ofercie przetargowej. Usługi wymienione powyżej mają być wykonywane w terminach i wymaganej przez Zamawiającego obsadzie dla poszczególnych stanowiskach : a) w okresie od 1 kwietnia do 30 września: – w dni robocze w godz. od 10.00 do 18.00 – 13 stanowisk każdego dnia, – w soboty / niedziele w godz. od 10.00 do 19.00 – 13 stanowisk każdego dnia, b) w okresie od 1 października do 31 marca: – w dni robocze w godz. od 10.00 do 16.00 – 8 stanowisk każdego dnia, – w soboty / niedziele w godz. od 10.00 do 17.00 – 8 stanowisk każdego dnia, c) Zamek nieczynny dla zwiedzających w każdy poniedziałek w okresie od: 1 października do 31 marca oraz w dniach : 1 stycznia, pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych , 1 listopada, 25 grudnia. Do podstawowych obowiązków pracowników ochrony wykonawcy w zakresie opisanym w części dotyczącej obsługi ruchu turystycznego należy strzeżenie, ochrona mienia i wyposażenia obiektu poprzez dokonywanie okresowych obchodów poszczególnych sektorów , ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków wymienionych przy poszczególnych stanowiskach obsługi oraz : 1.organizowania – formowania turystów indywidualnych w grupy turystyczne przy Kasie Biletowej zlokalizowanej na parterze w Zamku Książ, 2.współpracy z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego w zakresie realizacji przyjętych awizacji oraz organizacji grup zwiedzających, 3.raportowania ilości wejść grup zwiedzających oraz uzyskanie pisemnego potwierdzenia tych ilości od pracowników Zamawiającego, 4.sprawdzanie biletów wstępu oraz zezwoleń na fotografowanie i video filmowanie wnętrz zamkowych i tarasów, 5.kierowanie ruchem turystycznym zgodnie z ustalonymi i wyznaczonymi trasami zwiedzania. 6.informowanie zwiedzających w zakresie przedmiotu zwiedzania i wystaw czasowych, 7.Informowanie o zauważonych awariach, pożarach, kradzieżach lub innych nieprawidłowościach upoważnionych pracowników Zamawiającego oraz pracowników ochrony, 8. dbanie o zachowanie bezpieczeństwa zwiedzających w Zamku i na tarasach. Świadczenie dodatkowych usług bezpośredniej fizycznej ochrony budynków, budowli , osób , mienia, imprez w zakresie objętym wykazaną przez Zamawiającego ilością 13.000 godzin obejmować będzie usługi ochrony w zakresie : 1. Dodatkowego posterunku całodobowej ochrony fizycznej lub wzmocnienie istniejącego posterunku w zakresie ustalonym odrębnym pisemnym zleceniem wystawionym przez Zamawiającego; 2. Dodatkowej ochrony w zakresie obsługi ruchu turystycznego poprzez wzmocnienie istniejącego posterunku lub utworzenie nowego. Zakres prac ustalony zostanie w odrębnym pisemnym zleceniu wystawionym przez Zamawiającego; 3. Dodatkowej ochrony imprez organizowanych na terenach administrowanych przez Zamawiającego, w tym imprez okazjonalnych, festynów, festiwali lub imprez sportowo-rekreacyjnych. Zakres prac ustalony zostanie w odrębnym pisemnym zleceniu wystawionym przez Zamawiającego. Zamawiający zawiadomi wykonawcę o dodatkowym zleceniu na minimum 3 dni przed planowaną imprezą lub uruchomieniem dodatkowego posterunku. Do obowiązków wykonawcy należy również : 1.Wyposażenie pracowników ochrony w ubiór służbowy stosowny do charakteru świadczonej usługi w obiektach zabytkowych oraz warunków klimatycznych. 2.Wyposażenie pracowników ochrony w identyfikatory zaopatrzone w numer służbowy i zdjęcie pracownika. 3.Wyposażenie pracowników w niezbędne środki łączności umożliwiające bezpośrednie komunikowanie się pracowników ochrony, wezwanie grupy interwencyjnej czy służb specjalistycznych. 4.W każdym czasie, gdy sytuacja będzie tego wymagała, Wykonawca zapewni niezwłoczny przyjazd własnej grupy interwencyjnej i podjęcie przez nią czynności przewidzianych prawem. Wezwania grupy interwencyjnej dokonuje pracownik Wykonawcy oceniający realne możliwości własnej interwencji w konkretnym zdarzeniu, oceny stopnia zagrożenia dla osób i mienia lub uprawniony pracownik Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów przyjazdu i interwencji takiej grupy. 5.Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia książki dyżurów , do której pracownicy Wykonawcy będą wpisywać wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze świadczeniem usługi ochrony mienia Zamawiającego. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do książki dyżurów. 6.Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od daty podpisania umowy opracuje i przedstawi Zamawiającemu celem akceptacji Plan ochrony. Odpowiedzialność Wykonawcy : 1.Wykonawca będzie odpowiadał wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w przedmiocie zamówienia przez pracowników Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku nie dołożenia przez pracowników Wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu umowy. 2.Wartość majątku użytkowanego przez Zamawiającego ( własnego, dzierżawionego, ekspozycji stałych i czasowych , eksponatów botanicznych, nasadzeń w uprawie szklarniowej i na otwartych terenach) na terenie objętym niniejszym postępowaniem ustalana będzie na podstawie ewidencji księgowej majątku prowadzonej przez Zamawiającego. Zamawiający w rozliczeniu z Wykonawcą dokona zapłaty tylko za godziny faktycznie przepracowane przez pracowników Wykonawcy. Wszystkie obowiązki i wymagania zawarte są w projekcie umowy dołączonym do SIWZ. Wymagany termin wykonania zamówienia. Od dnia 01 grudnia 2012r. do dnia 30 listopada 2014r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.52.20.00-6, 98.34.11.20-2, 98.34.11.40-8, 92.52.12.00-1, 79.71.00.00-4, 79.71.50.00-9, 35.12.00.00-1, 32.23.50.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) nie później niż do godziny 10:00 w dniu 12.10.2012r.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem: a) aktualną koncesję, wydaną przez MSWiA zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005r. nr 145 poz. 1221 z późn. zm.). Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców . Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki określone w SIWZ Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będą łącznie posiadana wiedza i doświadczenie: a) Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, licząc wstecz od daty ogłoszenie postępowania co najmniej 2 usług, z których każda musi dotyczyć usługi bezpośredniej fizycznej ochrony mienia, dozoru historycznych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, całorocznej obsługi ruchu turystycznego o wartości minimum 500.000 PLN brutto każda. W wykazie należy podać przedmiot zamówienia, daty wykonania, nazwy odbiorców – zamawiających, numerów pod którymi obiekty wpisane zostały do rejestru zabytków. Fakt wykonania usług musi być potwierdzony referencjami od Zamawiających lub innymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz świadczone były w obiektach historycznych wpisanych do rejestru zabytków (podać numer wpisu). W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będą łącznie posiadana wiedza i doświadczenie. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców . Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki określone w SIWZ Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach złożonych przez Wykonawców . Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki określone w SIWZ Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia, fakt dysponowania osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia oceniany będzie łącznie. Wykonawca winien przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat posiadanych przez nich uprawnień, doświadczenia i wykształcenia oraz podstawie dysponowania przez Wykonawcę tymi osobami, obejmujący: a) minimum 2 osoby, posiadającej licencję pracownika ochrony fizycznej II stopnia zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony osób i mienia ( Dz. U. z 2005r. nr 145 poz. 1221 z późn. zm.) i mogące wykazać co najmniej 12-miesięczny staż pracy odpowiadający przedmiotowi zamówienia i minimum średnie wykształcenie, b) minimum 2 osoby posiadające licencję zabezpieczenia technicznego w rozumieniu przepisów ustawy ochrony osób i mienia ( Dz. U. z 2005r. nr 145 poz. 1221 z późn. zm.) i mogące wykazać co najmniej 12 -miesięczny staż pracy odpowiadający przedmiotowi zamówienia, c) minimum 14 osób przeznaczonych do ochrony mienia posiadających co najmniej 12-miesięczny staż pracy odpowiadający przedmiotowi zamówienia i minimum średnie wykształcenie.Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki określone w SIWZ Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców . Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki określone w SIWZ Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będą łącznie posiadana wiedza i doświadczenie: a) Posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500 000 PLN. W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi polisę o wartości wyrażonej w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN po kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców . Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki określone w SIWZ Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy. u.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Projekt umowy, który zawarty będzie z Wykonawcą stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych: 2.1. Terminu realizacji umowy, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zmianami przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia lub wystąpienia zdarzenia spowodowane siłą wyższą; 2.2.Osób przewidzianych do realizacji zamówienia w przypadkach: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiającym osobom wskazanym do realizacji zamówienia wykonywanie przedmiotowej usługi, b) nie wywiązywanie się osób z należytego wykonywania przedmiotu zamówienia, c) wystąpienie innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji osób wskazanych do realizacji usług), skutkujących koniecznością zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia; 2.3. Kwalifikacje i doświadczenie nowych osób wyznaczonych przez wykonawcę do realizacji umowy, muszą spełniać warunki zawarte w niniejszej SIWZ. Warunkiem dopuszczenia nowych osób do realizacji zamówienia w ramach niniejszej umowy jest akceptacja Zamawiającego; 2.4. W przypadku, gdy Zamawiający nie uzyska umocowań prawnych do administrowania obiektem Palmiarni w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej, wartość tej części usługi dla oszacowanej ilości godzin dla jednego posterunku całodobowego zwiększy ilość godzin przewidzianych dla dodatkowej ochrony, o której mowa w Części II SIWZ punkt 1.1.5.; 2.5. W przypadku, gdy Zamawiający nie uzyska umocowań prawnych do administrowania pomieszczeniami zlokalizowanymi na III piętrze w Zamku Książ w Wałbrzychu przy ul.Piastów Śląskich 1 wartość tej części usługi dla oszacowanej ilości godzin dla jednego posterunku całodobowego zwiększy ilość godzin przewidzianych dla dodatkowej ochrony, o której mowa w Części II SIWZ punkt 1.1.5.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaz.walbrzych.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1, Sekretariat pokój nr 22..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 A

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

« Poprzednia strona

Skip to content