Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu.

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.

58-306 Wałbrzych, ul.Piastów Śląskich 1

NIP: 886-000-24-16,REGON: 890011550,

numer KRS: 0000107734

(nazwa i adres Zamawiającego)

 

 

TAURON Sprzedaż Sp.z o.o.

ul. Łagiewnicka 60

30-417 Kraków

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu.

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego : ZP/08/12/2012.

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W NEGOCJACJACH

W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI

 

I. Na podstawie art. 67 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 tycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający, Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu zaprasza przedstawiciela Wykonawcy Tauron Sprzedaż Spółki z o. o, z siedzibą w Krakowie 30-417 przy ul. Łagiewnicka 60 do udziału w negocjacjach dotyczących wykonania zamówienia na kompleksową dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu.

II. Informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

1. Dane Zamawiającego:

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.

58-306 Wałbrzych, ul.Piastów Śląskich 1

NIP: 886-000-24-16,REGON: 890011550,numer KRS: 0000107734

Tel. 74/66 43 850 ,Fax. 74/66 43 862, http://www.ksiaz.walbrzych.pl/.

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Zamawiający zamierza udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 tycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą ” Kompleksowa dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. „.

Kategoria wg. Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV):

Główny przedmiot: 09.30.00.00-2 energia elektryczna,

Przedmiot dodatkowy: 65.31.00.00-9 przesył energii elektrycznej.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz charakterystyka elektroenergetyczną obiektu.

4.1 Prognozowany pobór energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2012 r. wynosi razem 721.000 kWh, w tym:

a) dla dostaw energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanym całodobowo wynosi 720.000 kWh ;

b) dla dostaw energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozliczanej całodobowo wynosi 1.000 kWh.

4.2. Wykaz obiektów i miejsc dostarczania energii elektrycznej wraz z charakterystyką elektroenerge-tyczną :

4.2.1 Dostawa energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanej całodobowo :

1)Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul.Piastów Śląskich 1;

2)Rodzaj obiektów: 10 budynków kompleksu zamkowego o charakterze muzealno– wystawienniczym,

hotelowym, gastronomicznym, naukowo – badawczym;

3) Miejsce zamontowania licznika : Stacja transformatorowa R 211-72 / Zamek Książ;

4) Miejsce dostawy energii elektrycznej : zaciski transformatorowe T-1 ( przyłącze podstawowe) i T-2

( przyłącze awaryjne ) w stacji transformatorowej po stronie N.N. na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy;

5)Parametry techniczne przyłącza pomiarowego: licznik energii czynnej, mnożna 800, przekładniki 5A;

6) Wielkość mocy zamówionej – umownej : 150 kW ( dla każdego przyłącza).

7) Moc przyłączeniowa : 310 kW.

4.2.2.Dostawa energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozliczanej całodobowo :

1) Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul.Piastów Śląskich 1 (parking centralny w parku Książ);

2) Rodzaj obiektu: oświetlenie parkingowe, szalet;

3) Miejsce zamontowania licznika : szafka złącza kablowego wolnostojąca ZKT – 3/R;

4) Miejsce dostawy energii elektrycznej : zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia

w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, złącze kablowe;

5) Parametry techniczne przyłącza pomiarowego : licznik energii czynnej;

6) Wielkość mocy zamówionej – umownej : 35 kW;

7) Wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego : 63 A.

5. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia.

Wykonawca będzie dostarczał energię zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz obowiązującymi standardami jakościowymi określonymi w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997 r. – Prawo energetyczne, z późniejszymi zmianami. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

6. Informacje niezbędne Wykonawcy i istotne postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

7. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

III. Opis warunków udziału w postępowaniu:

1. O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1

ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

1) posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiada wiedzę i doświadczenie,

3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IV. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1.Oświadczenia i dokumenty wymagane:

1.1. oświadczenie o spełnieniu przez Wykonawcę warunków określonych w art.22 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych , zgodnie z załączonym wzorem (Załącznik nr 2),

1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

1.3. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

1.4.oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu aktualnej, obowiązującej przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia, umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającego na terenie na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z załączonym wzorem ( Załącznik nr 4);

1.5.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy w trybie art.24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załączonym wzorem ( Załącznik nr 3).

2.Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. IV ust. 1 należy złożyć najpóźniej w dniu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, ale przed jej podpisaniem.

Wykonawca składa oświadczenia w formie oryginałów podpisanych przez uprawnione do tego osoby Pozostałe dokumenty Wykonawca składa w formie oryginału lub kopii, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez uprawnione do tego osoby.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

1. Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazywać będą w formie pisemnej.

2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną i za pomocą faksu pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania dokumentów przez drugą stronę. Ostateczna wersja protokołu z negocjacji potwierdzona zostanie przez strony na piśmie.

3. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcą są: Bożena Sajnóg: adres e-maliowy sajnog@ksiaz.walbrzych.pl, faks 74/66 43 862.

VI. Podwykonawcy.

Zamawiający wymaga aby Zamawiający wskazał podczas negocjacji część zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy.

VII. Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy i zostały zawarte w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VIII. Osoby, które będą reprezentowały wykonawcę w negocjacjach muszą przedstawić stosowne umocowanie do prowadzenia negocjacji w imieniu Wykonawcy. Na potwierdzenie umocowań do prowadzenia negocjacji osoby upoważnione powinny przedstawić Zamawiającemu odpowiednie dokumenty (np. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, z których wynika sposób reprezentacji danego podmiotu lub aktualne pełnomocnictwo udzielone przez uprawnione organy Wykonawcy).

IX. Negocjacje rozpoczną się w dniu 27 grudnia 2012r. o godzinie 1000 drogą elektroniczną.

Proszę o potwierdzenie przystąpienia do negocjacji do dnia 24 grudnia 2012 r. do godz. 1100 faksem na numer tel. 74/66 43 862 i podanie adresu e-mailowego osoby uprawnionej do prowadzenia negocjacji i imieniu Wykonawcy.

Z poważaniem

na oryginale podpisał
Krzysztof Urbański
Prezes Zarządu

Załączniki:

Załącznik nr 1 Informacje niezbędne wykonawcy

Załącznik Nr 2 oświadczenie wykonawcy

Załącznik Nr 3 – oświadczenie wykonawcy

Załącznik Nr 4 – oświadczenie o posiadaniu umowy

Skip to content