Dozorowania obiektów i terenu

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o.
ul. Piastów Śląskich 1 , 58-306 Wałbrzych ogłasza przetarg nieograniczony na na usługę dozorowania obiektów i terenu, ochronę mienia , wystaw  i eksponatów,  obsługę ruchu turystycznego oraz oprowadzanie grup turystycznych na terenie kompleksu zamkowo –parkowego „Książ” w okresie od 1 kwietnia 2010 r. do  31 marca 2011 r.

 

Główny przedmiot: 98341140-8

Przedmioty dodatkowe: 92522000-6,92521200-1, 63514000-5

 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
    Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można uzyskać:

  • w siedzibie Zamawiającego, 58-306 Wałbrzych, ul.Piastów Śląskich 1 pok. nr 22

  • oraz na stronie internetowej: www.ksiaz.walbrzych.pl/bip

Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać u:

– Ireneusza Grzybowskiego Tel. 74/66 43 857 – w sprawach merytorycznych

– Bożeny Sajnóg Tel. 74/ 66 43 851 – w sprawach proceduralnych

2. Termin realizacji zamówienia:
   od dnia 01.04.2010 r. od godziny 7 00 dla ochrony całodobowej i od godziny 1000 dla ochrony ciągu turystycznego i usług przewodnickich do 31.03.2011 r.

3. Warunki uczestnictwa w przetargu:
    O zamówienie mogą ubiegać się oferenci którzy:

  • spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004: Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz.1655 z późn. zm),

  • złożą ofertę zgodną ze SIWZ.

4. Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia 15.03.2010 r. do godz. 1000 w siedzibie Zama­wia­jącego
Wałbrzych 58-306, ul. Piastów Śląskich 1 (w sekretariacie – pokój nr 22 ) na formularzu ofertowym załączonym do SIWZ.
5. Otwarcie ofert:
    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2010 r. o godz. 1015 w siedzibie Zama­wia­jącego
Wałbrzych 58-306 , ul.Piastów Śląskich 1 ( pokój nr 23 )

6. Kryteria oceny ofert:

Cena – najniższa cena 100 % ..

Kryteria : a) ochrona kompleksu i ciągu turystycznego 70%,

b) usługi przewodnickie – 30 %.

7. Wadium:
    W tym postępowaniu nie przewiduje się wpłaty wadium
8. Termin związania ofertą:
    30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
9. Zamawiający:

– nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych i równoważnych.

– nie przewiduje zamówień uzupełniających

– nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

10. Wykonawca wskaże w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

11. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.03.2010 r. pod numerem 61402-2010 .

Do pobrania:

SIWZ

Skip to content