Świadczenie usług przewodnickich

Wałbrzych: Świadczenie usług przewodnickich w zakresie oprowadzania grup turystycznych na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu. Numer ogłoszenia: 17230 – 2011; data zamieszczenia: 04.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o. , ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6643850, faks 074 6643862.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług przewodnickich w zakresie oprowadzania grup turystycznych na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewodnickich w zakresie oprowadzania grup turystycznych na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu , a w szczególności: 1. Oprowadzanie ok. 3.052 grup turystycznych, w tym ok. 80% polskojęzycznych i 20% obcojęzycznych (w języku: polskim, angielskim, niemieckim) na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ zgodnie z wyznaczonym przez Zamawiającego kierunkiem ruchu i trasami turystycznymi. 2. Świadczenie usług przewodnickich dla grup zorganizowanych oraz turystów indywidualnych organizowanych w grupy, odbywać musi się w sposób zapewniający płynną obsługę grup turystycznych w dniach i godzinach udostępniania Zamku dla zwiedzających, tj. : 2.1 w okresie od 1 kwietnia do 30 września: a) w dni robocze od godz. 10:00 do 18:00 – minimum 4 stanowiska każdego dnia, b) w soboty/niedziele od godz. 10:00 do 19:00 – minimum 5 stanowisk każdego dnia, 2.2 w okresie od 1 października do 31 marca: a) w dni robocze od 10:00 do 16:00 – minimum 2 stanowiska każdego dnia, b) w soboty/niedziele od 10:00 do 17:00 – minimum 3 stanowiska każdego dnia 2.3 zamek nieczynny jest dla zwiedzających w każdy poniedziałek w okresie od: 1 października do 31 marca oraz w dniach: 1 stycznia, 1 dzień Świąt wielkanocnych, 1 listopada oraz 25 i 31 grudnia. 3. Współpraca w zakresie promocji Zamku poprzez rozprowadzanie materiałów promocyjnych dostarczonych przez Zamawiającego . 4. Przez grupę turystyczną należy rozumieć: a) osoby zorganizowane w grupę przez innego organizatora poza terenem Zamawiającego, b) turystów indywidualnych zorganizowanych w grupę przy Kasie Biletowej w zamku Książ, 4.1. Grupa turystyczna powinna liczyć nie mniej niż 15 i nie więcej niż 50 osób , oprowadzana jest przez jednego przewodnika po trasach turystycznych w Zamku Książ niezależnie od długości trasy i ilości punktów zwiedzania. 4.2. Wejście grup turystycznych na wieżę ze względu na bezpieczeństwo osób zwiedzających powinno się odbywać w grupach nie większych niż 15 i nie mniejszych niż 5 osób. 5. Oczekiwanie grupy turystycznej lub turystów indywidualnych sformowanych w grupę na przewodnika i rozpoczęcie zwiedzania nie może trwać dłużej niż 60 minut. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość oprowadzania grupy turystycznej liczącej mniej niż 15 osób tylko i wyłącznie w przypadku niesformowania pełnej grupy w przeciągu 60 minut.Każdorazowo Wykonawca uzyskać musi akceptację Zamawiającego na rozliczenie niepełnej grupy. 7. Wykonawca zobowiązany jest również do: a) codziennego raportowania Zamawiającemu ilości wchodzących grup zwiedzających, b) informowanie zwiedzających o wystawach czasowych i imprezach odbywających się na terenie Zamku na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, c) informowanie Kierownictwa Zamawiającego i pracowników ochrony obiektu o zauważonych awariach, pożarach, kradzieżach lub innych nieprawidłowościach , d) dbanie o zachowanie bezpieczeństwa zwiedzających na terenie Zamku i na tarasach, e) zapewnienie ubiorów służbowych stosownych do charakteru świadczonej usługi, identyfikatorów ze zdjęciem przewodnika , niezbędnego wyposażenia oraz środków łączności po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Wszystkie obowiązki i wymagania zawarte są w projekcie umowy dołączonym do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.40.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W tym postępowaniu wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, oraz dołącza do oferty : 1. Aktualny odpisu z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp.Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 2. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – w formularzu oferta. 3. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – w formularzu oferta. 4.Oświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i pkt 9 ustawy – załącznik nr 2 Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: a) wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków o których mowa powyżej i braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp, Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednie dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będą łącznie posiadana wiedza i doświadczenie: a) Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, licząc wstecz od daty ogłoszenie postępowania co najmniej 2 usług, z których każda musi być o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Za usługę porównywalną z przedmiotem zamówienia uważa się usługę, polegającą na oprowadzaniu grup turystycznych w rozumieniu zapisów SIWZ w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków. Usługi muszą dotyczyć różnych Zamawiających . Fakt wykonania usług musi być potwierdzony referencjami od Zamawiających lub innymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będą łącznie posiadana wiedza i doświadczenie. Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: a) wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków o których mowa powyżej i braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp, Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy.Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Oświadczenie wykonawcy. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy.Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • Dysponują osobami zdolnymi do wykonanie niniejszego zamówienia. a) min. 5 osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadające: b) uprawnienia przewodnickie do oprowadzania turystów w obiektach zabytkowych, c) wynikające z kontraktu co najmniej 1 – roczne doświadczenie nabyte przy oprowadzaniu grup turystycznych w obiektach zabytkowych. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia doświadczenia nabytego u różnych Zamawiających. d) znajomość języka niemieckiego i angielskiego lub każdego z tych języków oddzielnie przez minimum 2 osoby, umożliwiające oprowadzanie grup turystycznych w tych językach. Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: a) wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków o których mowa powyżej i braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp, b) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, c) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy pzp, d) Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • 1. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – w formularzu oferta. 2. Oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – w formularzu oferta. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy.Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę następujących postanowień umownych: 1. Terminu realizacji umowy, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zmianami przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia lub wystąpienia zdarzenia spowodowane siłą wyższą. 2. Osób przewidzianych do realizacji zamówienia w przypadkach: a) Śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych uniemożliwiającym osobom wskazanym do realizacji zamówienia wykonywanie przedmiotowej usługi, b) Niewywiązywanie się osób z należytego wykonywania przedmiotu zamówienia, c) Wystąpienie innych przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. Rezygnacji osób wskazanych do realizacji usług), skutkujących koniecznością zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia. 3. Kwalifikacje i doświadczenie nowych osób wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji umowy, muszą spełniać warunki zawarte w niniejszej SIWZ. Warunkiem dopuszczenia nowych osób do realizacji zamówienia w ramach niniejszej umowy jest akceptacja Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaz.walbrzych.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych ulica Piastów Śląskich 1, pokój nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ulica Piastów Śląskich 1 , pokój nr 22.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie finansowane jest ze środków własnych Zamawiającego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załącznik:

Załącznik 1 (formularz oferty)

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

SIWZ

Zmiana do SIWZ

Zmiana 2 do SIWZ

Skip to content