Zamówienie publiczne – Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu dla Spółki Zamek Książ w Wałbrzychu

Wałbrzych: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu dla Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki z o.o.
Numer ogłoszenia: 150846 – 2013; data zamieszczenia: 17.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. , ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu dla Zamek Książ w Wałbrzychu Spółki z o.o..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu dla Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o. 1.Szczegółowy opis przed-miotu zamówienia.Wymagania ogólne.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie połączeń wewnętrznych, lokalnych, strefowych, między-strefowych, międzynarodowych i sieci komórkowych generowanych z lokalizacji Zamawiającego (ul. Piastów Śląskich 1, 58 – 306 Wałbrzych tj. siedziby spółki i ul. Wrocławska 158, 58-306 Wałbrzych- Palmiarnia) oraz symetrycznego dostępu do Internetu o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 50 Mbit/s. 2.Wykonawca zapewni połączenie pomiędzy obiema lokalizacjami Zamawiającego – Zamkiem Książ (ulica Piastów Śląskich 1, 58 – 306 Wałbrzych) i Palmiarnią (ul. Wrocławska 158, 58 – 306 Wałbrzych) za pomocą łącza o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 Mbit/s służącego do realizacji połączeń głosowych jak i transmisji danych wewnątrz firmy i do Internetu.3. Wykonawca będzie świadczył usługi telekomunikacyjne bez konieczności fizycznej obecności centrali telefonicznej w siedzibie Zamawiającego.4. Wykonawca dostarczy, uruchomi i skonfiguruje : 4.1. wielokontowe telefony systemowe IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD o para-metrach nie gorszych niż: Wyświetlacz LCD o rozdzielczości min. 240×120 pikseli,min. 4 przyciski dwukolorowe sygnalizujące stan profilu SIP, min.18 przycisków programowalnych szybkiego wybierania, min 3 przyciski ekranowe ,konferencja do min. 5 abonentów,możliwość indywidualizowania menu, możliwość korzystania z usług Web,dwa porty sieciowe 10/100 Mbit/s ze wsparciem PoE, możliwość montażu na ścianie,w zestawie podstawka na biur-ko,dźwięk HD (kodek min. G.722 szerokopasmowy),tryb głośnomówiący, redukcja echa,personalizacja dźwięków, personalizacja wyświetlacza,wsparcie dla SIP (RFC3261), TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP, ARP, ICMP, DNS (SRV), PPPoE, TFTP, NTP, DHCP (klient),prezentacja numeru dzwoniącego, blokada prezentacji (globalnie lub dla połączenia),połączenia oczekujące, zawieszanie połączeń, transfer (z konsultacją lub bez),konfiguracja poprzez TR-069, XML, SRTP i TLS. Kontrola mediów 802.1x,książka kontaktów do min. 2000 wpisów i historia połączeń do min. 2000 pozycji, w liczbie nie mniej niż 5 (pięć),4.2. aparaty dwuprofilowe telefony systemowe IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD o parametrach nie gorszych niż: Wyświetlacz LCD o rozdzielczości min.180×60 pikseli,wsparcie dla rozwiązań Wep oraz XML,min. 3 programowalne przyciski,dwa porty sieciowe 10/100 Mbit/s ze wsparciem PoE, min. 2 przyciski dwukolorowe sygnalizujące stan profilu SIP,min. 3 przyciski kontekstowe XML,min. 5 przycisków nawigacyjnych, w liczbie nie mniej niż 16 (szesnaście);4.3.nie mniej niż 30 bramek IP do obsługi istniejących aparatów i faksów. Lokalizacja poszczególnych urządzeń wraz z ilością przyłączy została zaznaczona na planie stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się także przeszkolić z zakresu użytkowania i konserwacji wyżej wymienionych urządzeń pracowników Zamawiającego.5. Wykonawca przeniesie do własnej sieci dotychczasowe numery telefonów przydzielonych i wykorzystywanych przez Zamawiającego łącznie dla 100 numerów, w tym :5.1. zakres numeracji dla Hotelu (45 numerów) od 66 43 300 do 66 43 708 według wykazu w Załączniku nr 8 dla poszczególnych budynków hotelowych;5.2. zakres numeracji dla budynku głównego Zamku ( 55 numerów) od 66 43 800 do 66 43 899 według wykazu w załączniku nr 7, a także dołączy pulę dodatkowych 20 numerów bez przerw w świadczeniu usług telekomunikacyjnych, zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, póz. 1800 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. Nr 249, póz. 1670). Umowę z dotychczasowym operatorem zamawiający rozwiąże we własnym zakresie i w właściwym czasie. 6. Wszelkie koszty związane z doprowadzeniem infrastruktury technicznej oraz odtworzeniem stanu pierwotnego w budynku Zamawiającego stanowią koszty Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z rozbudową swojej infrastruktury telekomunikacyjnej w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego.7.Wykonawca będzie świadczył usługę dostępu do Internetu bez ograniczeń w ilości i rodzaju przesyłanych danych.8.Wykonawca przeznaczy dla Zamawiającego pulę stałych adresów IP (co najmniej 16). 9. Wykonawca zapewni pocztę elektroniczną o pojemności min. 1 GB dla każdego użytkownika (co najmniej 50 użytkowników) bez limitu transferu wraz z usługami:a) hostowany serwer pocztowy MS Exchange 2010 lub równoważny – współdzielony kalendarz, kontakty, harmonogramy z obsługą w domenie firmowej, możliwość edycji i zmiany, tworzenia i usuwania kont email przez Zamawiającego,b) hostowany MS SharePoint 2010 lub równoważny – współdzielone zasoby sieciowe, c) możliwość obsługi poczty na urządzeniu mobilnym za pomocą push mail,d) zunifikowany komunikator umożliwiający nawiązywanie połączeń telefonicznych z użyciem aparatów telefonicznych IP, możliwość określenia statusu i podgląd statusu innych użytkowników, komunikację w trybie tekstowym w czasie rzeczywistym, e)wirtualny dysk – przestrzeń hostingowa do backupu.10.Wykonawca zapewni następujące usługi konferencyjne: a)Wideokonferencja z możliwością współdzielenia pulpitu i prezentacji bazująca na MS Lync lub MS Live Meeting w pakiecie z komunikatorem OCS,b) Hostowany mostek telekonferencyjny zarządzany z portalu WEB.11. Wykonawca zapewni usługi fax-serwer:a) Możliwość wysyłania faksów z komputera,b)Możliwość odbierania faksów na skrzynce pocztowej e-mail.12. Minimalne wymagania dotyczące serwisu:12.1.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych w całym okresie obowiązywania umowy, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku a także do monitorowania poprawności działania usługi. 12.2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności serwisu technicznego umożliwiającego zgłoszenie, rejestrowanie i usuwanie awarii przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.12.3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości szybkiej konfiguracji usługi i doda-wania nowych funkcjonalności w ciągu 8 godzin w dni robocze w godzinach od 8:00 do 18:00. 12.3.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zdalnego wsparcia i doradztwa technicznego w zakresie eksploatacji i rozwoju usługi.13.Awarie i planowane prace:13.1. Przez awarię rozumie się przerwę w działaniu usługi, z wyłączeniem przerw spowodowanych siłą wyższą lub przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego. W szczególności za awarię uważa się wszystkie przerwy w dostarczaniu usług w godzinach 6:00 -18:00 w dni robocze.13.2.Zamawiający zobowiązany jest zgłaszać awarię do odpowiedniego działu Wykonawcy niezwłocznie po ich stwierdzeniu.13.3. Wykonawca zarządza diagnozą awarii, lokalizacją uszkodzenia oraz naprawą uszkodzenia do czasu usunięcia awarii.13.4. Wykonawca zarejestruje zgłoszoną awarię oraz nada jej odpowiedni numer porządkowy.13.5.Zgłoszenie awarii (zgłoszenie nieprawidłowości działania usług) przez Zamawiającego zostanie potwierdzone przez Wykonawcę drogą elektroniczną lub w przypadku braku takiej możliwości telefonicznie.13.6.W przypadku zgłoszenia awarii którejkolwiek z usług – czas reakcji serwisu na zgłoszenie nie może być dłuższy niż 1 godzina (czas reakcji rozumiany jako czas od momentu przesłania zgłoszenia przez Zamawiającego do momentu potwierdzenia jego przyjęcia przez serwis Wykonawcy).13.7. W przypadku przerwy w świadczeniu usług oraz nieprawidłowości w świadczeniu usług spowodowanych awarią, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w czasie:a) nie dłuższym niż 6 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego w przypadku usług telefonii stacjonarnej. Czas usunięcia usterki liczony będzie od chwili zgłoszenia telefonicznego, bądź drogą elektroniczną przez Zamawiającego do czasu potwierdzenia przez uprawnione osoby Zamawiającego poprawnej pracy łącza;b) nie dłuższym niż 6 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego w przypadku usług dostępu do Internetu. Czas usunięcia usterki liczony będzie od chwili zgłoszenia telefonicznego, bądź drogą elektroniczną przez Zamawiającego do czasu potwierdzenia przez uprawnione osoby Zamawiającego poprawnej pracy łącza. 14. Wykonawca zapewni:14.1. dostępność usług telefonii stacjonarnej na poziomie nie mniejszym niż 99,8 % w skali miesiąca kalendarzowego/okresu rozliczeniowe-go; 14.2.dostępność usługi dostępu do Internetu na poziomie nie mniejszym niż 99,5% w skali miesiąca kalendarzowego/okresu rozliczeniowego.Miesięczna dostępność usługi (MDU*) *Przez MDU rozumie się, obliczaną w skali miesiąca kalendarzowego (przez który rozumie się jeden okres rozliczeniowy), sumaryczną liczbę godzin kiedy usługa była dostępna tzn.nie znajdowała się w stanie awarii na łączu Zamawiającego. Parametr MDU obliczany jest zgodnie z poniższym wzorem: czas całkowity – J czas awarii MDU [ % ]= czas całkowity 100 [ % ]. Do powyższych kalkulacji przyjmuje się, że każda rozpoczęta godzina awarii liczona jest jako pełna godzina awarii. Z obliczenia parametru MDU wyłączane są przerwy w świadczeniu usługi, wynikające z: prac utrzymaniowych sieci operatorów międzynarodowych i operatorów krajowych. Przerwy w świadczeniu usługi nie będą obejmować przerw wynikających z prowadzenia prac konserwacyjnych zleconych Wykonawcy przez Zamawiającego lub leżących po jego stronie. Działań lub zaniechania działania przez Zamawiającego, lub użytkowników upoważnionych przez Zamawiającego, powodujących niedostępność usługi.15.W ramach opłaty miesięcznej Wykonawca uwzględni stały pakiet kwoto-wy do wykorzystania na połączenia wychodzące, pozwalający na wykonanie co najmniej 135 godzin połączeń do sieci stacjonarnych na terenie kraju lub 45 godzin na połączenia do sieci komórkowych. 16. Po przekroczeniu pakietu kwotowego koszty połączeń będą rozliczane sekundowo i nie będą przekraczać odpowiednio: a) dla połączeń lokalnych i strefowych – 0,06 zł,b) dla połączeń międzystrefowych – 0, 06 zł,c) dla połączeń do wszystkich sieci komórkowych – 0,18 zł .Wymagania szczegółowe:1.Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii opartych o technologię IP: 1.1. Łącze powinno zapewniać możliwość realizacji połączeń przychodzących i wychodzących jednocześnie dla każdego z numerów DDI zgodnie z Krajowym Planem Numeracyjnym oraz skróconą numeracją wewnętrzną.1.2. Zamawiający wymaga świadczenia usługi telekomunikacyjnej o charakterze powszechnym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 r. Nr 171, póz. 1800, z późn. zm.), a w szczególności: 1.2.1. Realizacji następujących połączeń telefonicznych:1.2.1.1. Połączenia telefoniczne krajowe, w tym: miejscowe, strefowe, międzystrefowe oraz do sieci ruchomych (komórkowych),zgodnie z ofertą Wykonawcy.1.2.1.2. Połączenia międzynarodowe,zapewnienie transmisji danych, w tym połączenia do sieci Internet, 1.2.1.3. Zapewnienie transmisji dla faksu,1.2.1.4. Bezpłatnie połączenia do Służb powołanych ustawowo do niesienia pomocy, posiadających numery skrócone.1.3. Realizacja usług dodatkowych, zgodnie z ogólnodostępnym Cennikiem Wykonawcy dla klientów biznesowych: 1.3.1.Dodatkowych numerów DDI1.3.2.Połączeń trójstronnych, 1.3.3.Przekierowania połączeń, 1.3.4. Bezpłatnego blokowania połączeń wychodzących do określonych kategorii numeracji lub usług,1.3.5.Bezpłatnej prezentacji numeru,1.3.6.Innych zgodnie z aktualnym Cennikiem Wykonawcy dla klientów biznesowych. 1.4.Ponadto Zamawiający wymaga:1.4.1. Bezpłatnego dostarczania szczegółowego wykazu wykonanych na rzecz Zamawiającego usług telekomunikacyjnych z każdą fakturą. Dopuszczalny jest wykaz jedynie w postaci elektronicznej. 1.4.2. Aby taryfa będąca przedmiotem oferty byłą taryfą płaską z naliczaniem sekundowym, to znaczy Zamawiający wymaga jednolite ceny za minutę rozmowy i nie dopuszcza opłat za rozpoczęcie połączenia, podwyższonej opłaty za pierwszą minutę itp.2. Świadczenie usługi dostępu do Internetu poprzez łącze symetryczne o przepustowości 50 M bit/s:2.1. Stały dostęp do sieci Internet poprzez łącze o gwarantowanej przepustowości minimum 50 Mbit/s (symetryczne). Wymagania Zamawiającego: a) Download do węzła nie może być mniejszy niż 6,25 MB/s,b)Upload do węzła nie może być mniejszy niż 6,25 MB/s.2.2. Nielimitowana ilość przesyłanych danych.2.3 Doprowadzenie oraz instalacja i uruchomienie łącza dostępowego w punkcie abonenta, zakończonego stykiem Ethernet (RJ-45). 2.4. Dostarczenie wysokowydajnego routera, który będzie zainstalowany i zarządzany przez Wykonawcę, a do którego będzie możliwe podłączenia sieci LAN Zamawiającego.2.5.Łącze musi posiadać podsieć 16 stałych publicznych adresów IP.2.6.Zamawiający nie dopuszcza zastosowania technologii radiowej. Łącze powinno zostać zrealizowane w technologii światłowodowej.2.7. Możliwość uaktywnienia obsługi protokołu BGP,2.8.Skonfigurowanie usługi przez Wykonawcę w sposób umożliwiający dostarczanie połączenia z Internetem dwoma łączami jednocześnie (łącze podstawowe i zapasowe) zagwarantowanymi przez jednego lub różnych dostawców ISP. Zamawiający wymaga określenia parametrów łącza zapasowego, które w przyszłości będzie mogło być użyte w takiej konfiguracji.2.9.Statystyki wykorzystania łącza.2.10.Dodatkowe, niezbędne urządzenia do prawidłowego działania łącza dostarcza Wykonawca. 2.11. Zamawiający zaleca Wykonawcy wykonanie usług w oparciu o infrastrukturę sieciową Wykonawcy. W przypadku korzystania z sieci innych operatorów Wykonawca ustala we własnym zakresie wszelkie formalności związane z zestawieniem, włączeniem do eksploatacji oraz późniejszym utrzymaniem usługi.2.12. Ponadto Zamawiający wymaga:2.12.1. Aby wszystkie ewentualne dodatkowe opłaty o charakterze stałym np. opłata za dzierżawę modemu, opłata za ochronę antywirusową, itp. były wliczone w abonament miesięczny. Zamawiający nie dopuści na fakturze pozycji, dotyczących usług, których nie zamawiał lub które nie wynikają z rozliczeń bilingowych.2.12.2.Łącze doprowadzone do siedziby Zamawiającego powinno zapewniać przepustowość określoną CIR w obu kierunkach i obejmować na całej długości następujące odcinki:a) Od sieci lokalnej Zamawiającego do węzła dostępowego sieci PoP,b) Od sieci lokalnej Zamku Książ do Palmiarni,2.13.Pełne wysycenie CIR na danym odcinku powinno być osiągane wtedy, gdy nie odbywa się transmisja danych w tym samym kierunku na żadnym z pozo-stałych odcinków. W przypadku gdy trwa równoczesna transmisja danych z sieci Zamawiającego do kilku różnych miejsc przeznaczenia, gwarantowana przepustowość jest rozdzielana pomiędzy wszystkie transmisje. Te same założenia dotyczą ruchu w przeciwnym kierunku, to jest, gdy trwa równoczesna transmisja z kilku różnych źródeł do sieci Zamawiające-go.3. Wykonanie połączenia pomiędzy siedzibą główną Zamawiającego czyli Zamkiem Książ (w tym z Hotelem), a Palmiarnią za pomocą usługi o przepustowości CIR min. 2 Mb, za pomocą której realizowane będą połączenia głosowe jak i transmisji danych wewnątrz firmy jaki do Internetu. Rozwiązanie musi umożliwić rezygnację z łączy telefonicznych i internetowych na terenie Palmiarni.4.Zapewnienie zintegrowanego narzędzia telekomunikacyjnego, które łączy wszystkie dostępne kanały telekomunikacyjne i pozwala pracownikom Zamku Książ kontaktować się i współpracować w każdej chwili, niezależnie od miejsca ich pobytu, w tym z użyciem komunikatora biznesowego- Microsoft Office Communicator, Hostowanej skrzynki pocztowej – Microsoft Exchange, Biura w komórce – Microsoft, Active Sync usługi webkonferencji i prezentacji online – Mi-crosoft LiveMeeting, Pracy grupowej – Microsoft SharePoint, Klienta poczty elektronicznej – Microsoft Outlook lub usług/oprogramowania/narzędzi równoważnych. Liczba osób korzystająca z wymienionych usług będzie zgodna z liczbą kont email.5.Realizacja systemu połączeń hotelowych według załącznika nr 8 do SIWZ. Dostarczenie urządzeń i rozwiązań potrzebnych do wykonywania w/w systemu z każdego miejsca wskazanego w załączniku nr 8 do SIWZ. Zastąpienie istniejącego systemu bilingowego obiektu hotelowego, rozliczającego zużycie impulsów zameldowanych gości. Konfiguracja automatycznego naliczania opłat w istniejącym systemie rozliczeń meldunkowych hotelu. Wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia:1. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do bezpłatnej infolinii technicznej oraz dostęp do statystyk oraz bilingów za pośrednictwem serwisu internetowego.2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do pomocy technicznej w zakresie łącza. bezpieczne i szybkie przesyłanie różnorodnych danych w obrębie sieci (np.:transmisja danych, Internet, intranet, wideokonferencje, połączenia głosowe), możliwość klasyfikacji i ustawiania priorytetów w ramach połączenia. 3.Wykonawca zapewni Zamawiającemu łącza i urządzenia zapasowe tak aby pojedyncze awarie nie wpływały na jego stabilność, 4. Wykonawca zapewni Zamawiającemu sieć prywatną, w pełni odseparowaną i niezależną od sieci publicznych, bez dostępu do niej podmiotów zewnętrznych oraz ochronę wszystkich przesyłanych danych przed ich udostępnieniem osobom niepowołanym.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.21.00.00-1, 72.40.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W oparciu o zapisy art. 45 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium przez Wykonawcę.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 oraz złożył dokumenty:A ktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej .Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie i złożonych dokumentów (zaświadczenia o wpisie do rejestru), zgodnie z regułą spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2. Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, zgodnie z regułą spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, zgodnie z regułą spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, zgodnie z reguła spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, zgodnie z regułą spełnia warunek – nie spełnia warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty1.Formularz ofertowy wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2.Oświadczenie, że wykonawca przynależy lub nie do grupy kapitałowej wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

MOŻLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE I WARUNKI TAKIEJ ZMIANY. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej okoliczności wymienionej poniżej: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy.1.1.Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:a) klęski żywiołowe,b) udokumentowane warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy. 1.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego:a) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego, b) zmiana w zakresie dostaw przedmiotu zamówienia z przyczyn nie wynikających ze strony Wykonawcy,c) w przypadku zbycia lub przejęcia przez inny podmiot administrowania kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.1.3. W przypadku, gdy w postępowaniu złożone zostanie odwołanie, Zamawiający przedłuży termin realizacji zadania o czas ponad termin ustawowy na rozpatrzenie odwołania.2. Zmiana wynagrodzenia:2.1. Zmniejszenie zakresu lub ilości świadczonych usług niezależnie od Wykonawcy służące celowemu wydatkowaniu środków publicznych. W takim przypadku przewidywane jest proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia w stosunku do określonego w ofercie.2.2. Zmiana ceny brutto przedmiotu zamówienia wynikająca z czynników niezależnych od Wykonawcy tj. ustawowej zmiany wysokości podatku VAT. 2.3. W przypadku nie wykorzystania całej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie realizacji umowy Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, bez zwiększania kwoty wynagrodzenia o kolejne-nie więcej niż trzy – okresy rozliczeniowe, zgodnie z ustaleniem Stron;2.4. W przypadku gdy ceny jednostkowe za minutę połączenia w aktualnym Cenniku usług telekomunikacyjnych Wykonawcy dla klientów biznesowych zostaną obniżone w stosunku do cen zaproponowanych w ofercie, Zamawiający przewiduje zmianę (obniżenie) cen jednostkowych za usługi telekomunikacyjne. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego pisemnie o obniżeniu cen i do-starczenia nowego Cennika usług telekomunikacyjnych nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przez Wykonawcę nowego Cennika w oparciu o który zostanie podpisany aneks do umowy. 3. Zmiany pozostałe:3.1. Odstąpienie od wykonania części usług z powodu przejęcia przez inny podmiot administrowania kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu;3.2.Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego, umowy, zmiana adresu, zmiana administratora kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu, zmiana nazwy Zamawiającego, zmiana osób upoważnionych do reprezentowania stron itp.);3.3. W każ-dym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego np. gdy obniży to koszty usług. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 nie mogą stanowić pod-stawy zwiększenia wynagrodzenia.5. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego. Nie stanowią zmian umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielanie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaz.walbrzych.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, pokój nr 22 – Sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, pokój nr 22 – Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1 – nr 8 do SIWZ

Skip to content