Zmiana warunków przetargu dot. Hotelu Książ

 

ZMIANA WARUNKÓW PRZETARGU

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, działając na podstawie art. 70(1) § 3 k.c. oraz pkt. XIV ust. 1warunków przetargu niniejszym dokonuje zmiany warunków przetargu, ogłoszonego na stronie na stronie internetowej Spółki Ogłoszenia o przetargu Tekst jednolity z dnia Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, działając na podstawie art. 70(1) § 3 k.c. oraz pkt. XIV ust. 1warunków przetargu niniejszym dokonuje zmiany warunków przetargu, ogłoszonego 05.01.2012 roku oraz na stronie  BIP Spółki dnia  05.01.2012 roku,  którego przedmiotem jest wydzielona powierzchnia użytkowa i nieużytkowa  w dwóch wolnostojących obiektach: w budynkach nr 3 i 4  przystosowanych zgodnie z wymogami     określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r. Nr 188, poz. 1945 z późniejszymi zmianami ) do prowadzenia działalności hotelowej i gastronomicznej a zlokalizowanych na terenie kompleksu zamkowo – parkowego „Książ” w Wałbrzychu, ul. Piastów Śląskich 1, objętych księgą wieczystą KW nr 9426 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział Ksiąg Wieczystych o łącznej powierzchni   podlegającej dzierżawie 3.362,27 m2, w ten sposób, że:

– skreśla się dotychczasową treść pkt. III ust. 4 warunków przetargu, a w to miejsce wpisuje się treść następującą:

„4. Z tytułu wszelkich prac remontowych, wymienionych w Rozdziale II pkt. 3 oraz napraw i konserwacji przedmiotu przetargu w zakresie koniecznym do utrzymania w należytym stanie substancji nieruchomości i jego wyposażenia, które wykona oferent – nie przysługuje mu od ogłaszającego przetarg prawo do zwrotu poniesionych kosztów, tak w czasie trwania umowy jak i po jej zakończeniu. W przypadku innych nakładów zwrot przysługuje na zasadach opisanych w projekcie umowy dzierżawy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszych warunków.”

– skreśla się dotychczasową treść pkt. XIII ust. 2 i 3 warunków przetargu, a w to miejsce wpisuje się treść następującą:

„2. Przez okres  prowadzenia prac wymienionych w Rozdziale II pkt. 3, nie dłużej jednak niż przez okres  pierwszych 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy  oferent będzie uiszczał za dzierżawiony przedmiot umowy w budynkach  nr 3 i 4   – 50%  należnego czynszu proporcjonalnie do przejętej protokólarnie powierzchni użytkowej przedmiotu dzierżawy.

3. W przypadku nie wykonania w całości przez Dzierżawcę prac wymienionych w Rozdziale II pkt. 3 w terminie 36 miesięcy od daty podpisania umowy Dzierżawca zostanie obciążony jednorazowo opłatą stanowiącą sumę niepobranych części czynszów, zgodnie z ust. 2, wraz z odsetkami od daty wymagalności poszczególnych czynszów miesięcznych.”

– skreśla się dotychczasową treść paragrafu 5 ust. 4 umowy dzierżawy, a w to miejsce wpisuje się treść następującą:

„4. Wartość prac remontowych, o których mowa w Rozdziale II pkt. 3 Warunków przetargu oraz prac, o których mowa w § 4 ust. 2 i § 5 ust. 3 niniejszej umowy -po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – nie podlegają zwrotowi, również w przypadku, o którym mowa w § 8 ust.3 niniejszej umowy. Wartość innych nakładów może podlegać zwrotowi, o ile strony tak postanowią w umowie zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w której zostanie określona wartość nakładów oraz wysokość należnego dzierżawcy zwrotu”

 

– skreśla się dotychczasową treść paragrafu 6 ust. 4 umowy dzierżawy, a w to miejsce wpisuje się treść następującą:

„4. Przez okres prowadzenia prac, o których mowa w § 4 ust. 5, nie dłużej jednak niż przez pierwszych 36 miesięcy licząc od daty podpisania umowy  Dzierżawca będzie uiszczał za dzierżawiony przedmiot umowy w budynkach  nr 3 i 4   – 50%  stawki wymienionej w ust. 1 proporcjonalnie do protokólarnie przekazanej – przejętej powierzchni przedmiotu umowy. W przypadku nie wykonania w całości przez Dzierżawcę prac, o których mowa w zdaniu poprzedzającym w terminie 36 miesięcy

od daty podpisania umowy Dzierżawca zostanie obciążony jednorazowo opłatą stanowiącą sumę niepobranych części czynszów wraz z odsetkami od daty wymagalności poszczególnych czynszów miesięcznych. Opłata ta zostanie również naliczona proporcjonalnie w przypadku rozwiązania niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie dzierżawcy”

– skreśla się dotychczasową treść paragrafu 8 ust. 6 umowy dzierżawy, a w to miejsce wpisuje się treść następującą:

 
„6. Po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu umowy na zasadach, o których mowa w ust. 1 i 2 lub z innych przyczyn leżących po stronie Dzierżawcy – Dzierżawcy nie przysługuje prawo do żądania zwrotu poniesionych nakładów na przedmiot poddzierżawy, nawet gdyby stanowiły one ulepszenia w rozumieniu przepisów K.C. W pozostałych przypadkach prawo do żądania zwrotu poniesionych nakładów przysługuje na zasadach ustalonych przez strony w odrębnych umowach zawartych w formie pisemnej pod rygorem nieważności”.

Pliki do pobrania:

Umowa dzierżawy tekst jednolity z dnia 06.02.2012 r.

Warunki przetargu tekst jednolity z dnia 06.02.2012 r.

 

 

 

 

 

Skip to content