Dostawa ( sprzedaż ) energii elektrycznej

Wałbrzych: Dostawa ( sprzedaż) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystybucji energii elektrycznej do obiektów kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu
Numer ogłoszenia: 394414 – 2009; data zamieszczenia: 16.11.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” Sp. z o.o. , ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6643850, faks 074 6643862.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ( sprzedaż) energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług dystybucji energii elektrycznej do obiektów kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest : dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Przedsiębiorstwo Zamek Książ Spółka z o.o. w Wałbrzychu, przy ulicy Piastów Śląskich 1 na terenie kompleksu zamkowo – parkowego Książ . 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz charakterystyka elektroenergetyczną obiektu. 2.1 Prognozowany pobór energii elektrycznej w okresie od 1 stycznia 2010 r. r. do 31 grudnia 2010 r. wynosi razem 793.000 kWh, w tym: a) dla dostaw energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozliczanym całodobowo wynosi 790.000 kWh , b) dla dostaw energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozlicznej całodobowo wynosi 3.800 kWh. 2.2 Wykaz obiektów i miejsc dostarczania energii elektrycznej wraz z charakterystyką elektroenergetyczną : a) Dostawa energii elektrycznej ze wskaźnikiem mocy rozlicznej całodobowo : Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul.Piastów Śląskich 1 , Rodzaj obiektów : 10 budynków kompleksu zamkowego o charakterze muzealno – wystawienniczym, hotelowym, gastronomicznym, naukowo – badawczym , Miejsce zamontowania licznika : Stacja transformatorowa R 211-72 / Zamek Książ , Miejsce dostawy energii elektrycznej : zaciski transformatorowe T-1( przyłącze podstawowe ) i T-2 ( przyłącze awaryjne ) w stacji transformatorowej po stronie N.N. na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, Parametry techniczne przyłącza pomiarowego : licznik energii czynnej, mnożna 800, przekładniki 5 A. Wielkość mocy zamówionej – umownej : 250 kW, Moc przyłączeniowa : 310 kW. b) Dostawa energii elektrycznej bez wskaźnika mocy rozlicznej całodobowo : Adres obiektu : Wałbrzych 58-306, ul.Piastów Śląskich 1 ( parking centralny w parku Książ ) , Rodzaj obiektu: oświetlenie parkingowe, szalet , Miejsce zamontowania licznika : szafka złącza kablowego wolnostojąca ZKT – 3/R, Miejsce dostawy energii elektrycznej : zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy, złącze kablowe, Parametry techniczne przyłącza pomiarowego : licznik energii czynnej, Wielkość mocy zamówionej – umownej : 35 kW , Wielkość zabezpieczenia przed licznikowego : 63 A.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5, 09.30.00.00-2, 65.30.00.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Firmy wykluczone z udziału z postępowania przetargowego: Z ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy spełniają którąkolwiek z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 styczna 2004r. Prawo zamówień publicznych. 2. Warunki udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia . 3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Ustawy. 3. Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1)Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia,w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy. 2)Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcyz postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty oraz oświadczenia, które mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia udziału w postępowaniu. Do formularza oferty ( Załącznik nr 1 do SIWZ ) należy dołączyć następujące dokumenty : 1) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ , oraz : w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ( zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. z późniejszymi zmianami, w sprawie dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ): 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłosze nia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w wypadku złożenia oferty przez konsorcjum – każdy z członków konsorcjum złoży z osobna) dla podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. W wypadku ,gdy informacje przedstawione w rejestrze stracą aktualność z powodu podjęcia stosownych uchwał przez wspólników bądź akcjonariuszy, a zmiany te nie zostały jeszcze w rejestrze umieszczone, wymagane jest także dołączenie dokumentów świadczących, że ww. zmiany zostały zgłoszone do sądu rejestrowego załącznik nr 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 1 , składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Pozostałe zapisy pkt. 1 stosuje się odpowiednio. 3) Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu ( sprzedaży ) energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ( załącznik nr 4 ). 4) Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przypadku , gdy wykonawca jest właścicielem sieci dystrybucji lub aktualną umowę ( obowiązującą w terminie wykonywania zamówienia ) zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucji, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi wyznaczonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji na Operatora Systemu Dystrybucji w ramach której przedsiębiorstwo to zapewni Wykonawcy ( Sprzedawcy ) świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego ( odbiorcy ) – załącznik nr 5 . 5) Oświadczenie Wykonawcy , że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 z późn .zm. ) – wg. załącznika nr 6 do SIWZ . 6) Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu podwykonawcy wskazanej części zamówienia – wg.załącznika nr 7 do SIWZ..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.ksiaz.walbrzych.pl/category/przetargi/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Zamek Książ Spółka z o.o. , 58-306 Wałbrzych, ul.Piastów Śląskich 1.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Zamek Książ Spółka z o.o. , 58-306 Wałbrzych, ul.Piastów Śląskich 1, pokój nr 22 ( sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie finansowane ze środków własnych zamawiającego.

 

 

 

Załączniki:

  1. SIWZ
  2. Załącznik nr 1
  3. Załacznik nr 2
  4. Załacznik nr 6
  5. Załacznik nr 7

Skip to content