Informacja o zamiarze zakupu mebli zabytkowych.

Wałbrzych, dnia 12.10.2022 r.

Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych (zwana dalej Zamkiem) zaprasza do złożenia ofert cenowych na zakup mebli zabytkowych.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli historycznych i luster zgodnie z podaną specyfikacją, stanowiącą załącznik do niniejszego zapytania.

Składanie ofert:
• Ofertę prosimy przesłać w formie elektronicznej e-mailem na adres: woch@ksiaz.walbrzych.pl, do dnia 19.10.2022 r. do godziny 12.00.
• Oferta powinna być podpisana przez Oferenta lub przez osobę przez niego upoważnioną.
• Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentowi (jeżeli były składane osobiście) i nie będą podlegały badaniu oraz ocenie.
Unieważnienie zapytania:
• Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania na każdym jego etapie, jeżeli jego dalsze prowadzenie nie leży w interesie publicznym.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania zapytania, bez podania przyczyny.

Gwarancja: 5 lat
Kryteria oceny ofert: Cena
Zamek wybierze ofertę z najniższą ceną.

Oferent jest zobowiązany przesłać:
• Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany,
• Pełnomocnictwo (gdy wymagane).

Komunikacja:
W prowadzonym zapytaniu ofertowym komunikacja między Zamawiającym, a Oferentem odbywa się poprzez pocztę elektroniczną na adres: woch@ksiaz.wlbrzych.pl

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 – Specyfikacja projektu:
1. Lustra

lustra

Lustra
2. Meble

Skip to content