OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58 – 306, Wałbrzych REGON: 890011550 , NIP: 886 – 000 – 24 – 16 , ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „ Wykonanie usług pralniczych dla Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” Spółka z o.o. w Wałbrzychu”

 

Numer postępowania nadany przez zamawiającego: ZP/10/12/2009

 

Wałbrzych, dnia 09.12.2009r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości poniżej 206 000 EURO

 

 

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” sp. z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58 – 306, Wałbrzych REGON: 890011550 , NIP: 886 – 000 – 24 – 16 , ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

 

Wykonanie usług pralniczych dla Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” Spółka z o.o.

w Wałbrzychu”

 

Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot: 98310000-9

 

 

 

Termin realizacji zamówienia: od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2010 r.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający nie przewiduje konieczności udzielenia zamówień uzupełniających.

4. Postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej, ani ustanowienia

dynamicznego systemu zakupów.

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

6. Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie

zamierza powierzyć podwykonawcom.

7. Adres strony internatowej, na której zostanie umieszczona specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www .ksiaz.walbrzych.pl

8. Zakres przedmiotu zamówienia : Wykonanie usług pralniczych w zakresie prania bielizny hotelowej

i odzieży roboczej .

Szczegółowy zakres zamówienia określony został w SIWZ.

9. Warunki udziału w postępowaniu :

Do postępowania przetargowego zostaną zakwalifikowani Wykonawcy spełniający

wymagania określone w art. 22 ust. Ustawy prawo zamówień publicznych :

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2

Ustawy Prawo zamówień publicznych) ,

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie przez

zamawiającego wg formuły „spełnia / nie spełnia”.

 

10. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki określone w pkt 9, do swojej oferty

powinien dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły­wem

terminu składania ofert (w wypadku złożenia oferty przez konsorcjum – każdy z

członków konsorcjum złoży z osobna). Dla podmiotów zarejestrowanych w Krajowym

Rejestrze Sądowym, w wypadku gdy informacje przedstawione w rejestrze stracą

aktualność z powodu podjęcia stosownych uchwał przez wspólników bądź akcjonariuszy,

a zmiany te nie zostały jeszcze w rejestrze umieszczone, wymagane jest także dołączenie

dokumentów świadczących, że ww. zmiany zostały zgłoszone do sądu rejestrowego

(załącznik nr 3);

b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru załączonego

do SIWZ – załącznik nr 2 );

c) oświadczenie Wykonawcy , że nie podlega wykluczeniu z postępowania w trybie art. 24

ust. 1 i 2 ( wg. wzoru – załącznik nr 4 do SIWZ ).

d) oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu części zamówienia podwykonawcom ( wg. wzoru

– załącznik nr 5 do SIWZ ).

11. Kryteria wyboru oferty: – cena –100%

12. Miejsce i termin składania ofert: Przedsiębiorstwo Zamek „Książ’ sp. z o.o., ul. Piastów

Śląskich 1, 58 – 306 Wałbrzych, do dnia 17.12.2009 r, do godz. 1000, pok. Nr 22.

13. Miejsce i termin otwarcia ofert : Przedsiębiorstwo Zamek „Książ’ sp. z o.o., ul. Piastów

Śląskich 1, 58 – 306 Wałbrzych, 17.12.2009 r., godz. 1015, pok. Nr 23.

14. Ogłoszenie wyników postępowania : wyniki postępowania ogłoszone zostaną sposób

przewidziany ustawą.

15. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu upływu składania ofert.

16. W tym postępowaniu przetargowym wadium nie obowiązuje.

Załączniki:
Projekt umowy
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

Skip to content