Ogłoszenie o przetargu – tekst jednolity z dnia 05.01.2012 r.

O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. z siedzibą przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu 58-306 ogłasza pisemny, nieograniczony, przetarg na dzierżawę wydzielonych powierzchni użytkowych w dwóch obiektach użytkowych zlokalizowanych na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychu stanowiących własność Gminy Wałbrzych z przeznaczeniem na działalność hotelową i gastronomiczną.

I. PRZEDMIOT PRZETARGU

1.Przedmiotem przetargu jest wydzielona powierzchnia użytkowa i nieużytkowa w dwóch wolnostojących obiektach (budynkach nr 3 i 4) przystosowanych zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r. Nr 188, poz. 1945 z późniejszymi zmianami) do prowadzenia działalności hotelowej i gastronomicznej a zlokalizowanych na terenie kompleksu zamkowo – parkowego „Książ” w Wałbrzychu, o łącznej powierzchni podlegającej dzierżawie 3.362,27 m2 wraz z wyposażeniem hotelowym i gastronomicznym , w tym:

 

a) w budynku nr 3 podlegająca dzierżawie powierzchnia użytkowa wynosi 1214,25 m2, po-wierzchnia nieużytkowa wynosi 508,82m2 ,

b) w budynku nr 4 podlegająca dzierżawie powierzchnia użytkowa wynosi 1.334,50m2 po-wierzchnia nieużytkowa wynosi 304,70m2.

2. Szczegółowa charakterystyka przedmiotu przetargu zawarta została w warunkach przetargu i jest do pobrania na stronie internetowej ogłaszającego przetarg http://www.ksiaz.walbrzych.pl/bip lub w wersji papierowej w Sekretariacie Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych w dni robocze w godzinach od 800 do 1500  

II. INFORMACJE OGÓLNOPRAWNE

1. Przedmiot przetargu zlokalizowany jest w Wałbrzychu 58-306 przy ulicy Piastów Śląskich 1 na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 41, obręb 51 wpisanej do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Re-jonowy w Wałbrzychu pod numerem KW SW1W/00009426/4.
2. Kompleks zamkowo – parkowy „Książ” wpisany jest do rejestru zabytków Nr A/572/1 – 3, a przedmiot przetargu wpisany jest do rejestru zabytków Nr A/4627/481 z dnia 5 maja 1958 r. i podlegają one szczególnej ochronie służb konserwatorskich.
3. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Wałbrzych .Ogłaszający przetarg Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o. użytkuje nieruchomość w oparciu o Umowę dzierżawy z dnia 01.12.1996 r. z późn. zm. i w oparciu zapisy w § 9 ust. 1 tejże Umowy i za zgodą właściciela poddzierżawi przedmiot przetargu. Przedmiot przetargu nie jest obciążony żadnymi innymi prawami i roszczeniami osób trzecich.
4. Przedmiot przetargu zostanie oddany w dzierżawę.

III. OPIS DODATKOWYCH WARUNKÓW PRZETARGU

1. Oferent, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą przejmie z dniem podpisania umowy dzierżawy pracowników: recepcjonistki, pokojowe – razem 9 osób Hotelu Książ ** zatrudnionych w Przedsiębiorstwie „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. w oparciu o zapisy art. 23` Kodeksu Pracy na podstawie odrębnego porozumienia. 2.Oferent, z którym zostanie podpisana umowa dzierżawy zobowiązuje się do przeprowadzenia prac remontowych szczegółowo opisanych w warunkach przetargu.

IV. OPŁATA CZYNSZOWA

 

1.Wywoławcza, minimalna miesięczna stawka czynszowa za przedmiot dzierżawy ustalona w oparciu o wielkośd powierzchni użytkowej dla budynków nr 3 i 4 wynosi za 1 m– 13zł netto + 23 % podatku VAT.2.Szczegółowe warunki naliczania opłat czynszowych, opłat za media, warunki upustów, waloryzacji ujęto w warunkach przetargu i Załączniku nr 2 – wzór umowy.

V. UMOWA DZIERŻAWY

 

1. Istotne postanowienia umowy dzierżawy zawarte zostały w warunkach przetargu i we wzorze umowy.
2. Dzierżawca oprócz miesięcznego czynszu dzierżawnego będzie uiszczał należne podatki i ciężary publiczne związane z nieruchomością oraz ponosił koszty mediów.
3. Podpisanie umowy dzierżawy z wybranym oferentem nastąpi po uzyskaniu przez ogłaszającego zgody właściciela, w miejscu i terminie wskazanym przez Ogłaszającego.
4. Czas trwania umowy – 20 lat od dnia zawarcia umowy.

VI. TERMIN PRZETARGU 

 

1. Oferty należy składad w zamkniętych kopertach w terminie do godziny 1000  w dniu 17.02.2012 r. w siedzibie ogłaszającego: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1 w pokoju nr 22 – sekretariat – osobiście lub przesłać pocztą.
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ogłaszającego: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1 w pokoju nr 21 w dniu 17.02.2012 r. o godzinie 1015. Oferenci uczestniczyd mogą w jawnej części otwarcia ofert.
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez ich otwierania. 
VII. WADIUM

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 14.02.2012 r. wadium w wysokości 50.000 zł na konto Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. w Kredyt Bank S.A. o/Wałbrzych nr rachunku: 35 1500 1764 1217 6001 6040 0000 z dopiskiem tytułu przelewu: „Wadium. Przetarg na dzierżawę hoteli i lokali gastronomicznych”
Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Ogłaszającego przetarg.
2. Dowód potwierdzający dokonanie wpłaty wadium należy dołączyd do złożonej oferty przetargowej.
3. Brak na przelewie tytułu: „Wadium. Przetarg na dzierżawę hoteli i lokali gastronomicznych” powoduje nieważnośd wpłaty, która zostanie zwrócona na konto wpłacającego.
4. Wadium wpłacone przez oferenta, z którym podpisano umowę zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego i pozostałych opłat wynikających z zapisów umowy.

5. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia ogłoszenia wyników przetargu i powiadomienia uczestników przetargu.

VIII. ZALECENIA OGŁASZAJĄCEGO

1. W dzierżawionych pomieszczeniach oferent, z którym zostanie podpisana umowa dzierżawy prowadził będzie usługi hotelowe zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r. Nr 188, poz. 1945 z późniejszymi zmianami) i lokale gastronomiczne.
2. Ogłaszający przetarg zaleca oferentom dokonanie wizji lokalnej przedmiotu przetargu każdego roboczego dnia w godzinach od 12.00 do 14.00.
3. Oferta oferenta sporządzona ma być według wzoru (formularz ofertowy) stanowiącego załącznik nr 1 do warunków udziału w przetargu.
4. Ogłaszający przetarg zaleca oferentom zapoznanie się z warunkami przetargu.

IX. INFORMACJE OGÓLNE

1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Pani Joanna Cieślik tel. 74/66 43 829 lub Pan Ireneusz Grzybowski tel.74/66 43 857.
2.Treść ogłoszenia, warunki przetargu wraz z załącznikami i postanowieniami przyszłej umowy dostępne są na stronie internetowej ogłaszającego: http://www.ksiąz.walbrzych/bip lub w wersji papierowej w Sekretariacie (pokój nr 22) Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.
3. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia bez obowiązku podania przyczyny.  

 

Załącznik nr 1

Umowa dzierżawy

Skip to content