Ogłoszenie o przetargu

 

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych ogłasza nieograniczony, pisemny, ofertowy przetarg na dzierżawę wydzielonych powierzchni parkingowych zlokalizowanych na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychu stanowiących własność Gminy Wałbrzych i dzierżawionych przez Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółkę z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu z przeznaczeniem na parkingi . 
 
 
 
 
 
 

 

I. PRZEDMIOT PRZETARGU:

1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa wydzielonych powierzchni parkingowych zlokalizowanych na terenie kompleksu zamkowo – parkowego „Książ” w Wałbrzychu o łącznej powierzchni parkingowej podlegającej dzierżawie 11.395,0   m2 , w tym :

a) parking centralny ( w parku ) o powierzchni 8.346 m2 , na który składają się:

    – płyta o nawierzchni asfaltowej o powierzchni  5.966 m2 ,

    – płyta o nawierzchni tłuczniowej o powierzchni 2.380 m2 ,

    – altana ogrodowa drewniana stanowiąca portiernię – 1 szt,

b) teren położony miedzy budynkami 2,4,5,7 i 8 ( dolna i górna płyta parkingu hotelowego ) o powierzchni 1.419  m2 wraz z altaną drewnianą stanowiącą portiernię  – 1 szt.

c)  teren położony przed bramą główną pomiędzy budynkiem nr 2 i murem oporowym, a drogą dojazdową i zbiornikiem ppoż. ( teren przedzamcza) o powierzchni 1.630   m2 .

II. INFORMACJE OGÓLNE

1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela :Bożena Sajnóg tel. 74/66 43 851.

2. Treść ogłoszenia, warunki przetargu wraz z załącznikami i postanowieniami przyszłej umowy dostępne są na stronie internetowej ogłaszającego : www.ksiąz.walbrzych/bip lub w wersji papierowej w Sekretariacie ( pokój nr 22 )Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych w dni robocze w godzinach od 800 do 1500 .

3. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez poddania przyczyny lub jego odwołania w każdym czasie jego trwania.

WARUNKI    PRZETARGU

I. INFORMACJE OGÓLNE :

 

1. Przedmiot przetargu zlokalizowany jest w Wałbrzychu 58-306 przy ulicy Piastów Śląskich 1 na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jako: działka 41, obręb 51 i działka 54, obręb 51, i wpisany jest do księgi wieczystej pod numerem KW 9426.

 2. Kompleks zamkowo-parkowy „Książ” wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem 572/A/05/1-3 i podlega szczególnej ochronie służb  konserwatorskich.

3. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Wałbrzych.

4. Ogłaszający przetarg Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. użytkuje nieruchomość w oparciu o Umowę dzierżawy z dnia 01.12.1996 r. z późniejszymi zmianami.

 

II.SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA  PRZEDMIOTU  PRZETARGU.

 

1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa wydzielonych powierzchni w celu prowadzenia parkingów zlokalizowanych na terenie kompleksu zamkowo – parkowego „Książ” w Wałbrzychu, o łącznej powierzchni podlegającej dzierżawie 11.395 m2, w tym :

1) powierzchnia pod parking centralny (w parku) 8.346 m2, na którą składają się:

    – płyta o nawierzchni asfaltowej o powierzchni  5.966 m2 ,

    – płyta o nawierzchni tłuczniowej o powierzchni 2.380 m2 ,

    – altana ogrodowa drewniana stanowiąca portiernię – 1 szt.

2) teren położony miedzy budynkami 2,4,5,7 i 8 (dolna i górna płyta pod parking hotelowy) o powierzchni 1.419 m2 wraz z altaną drewnianą stanowiącą portiernię – 1 szt.

Powierzchnia pod parking strzeżony dla samochodów osobowych i pojazdów jednośladowych, płatny, całodobowy, całoroczny, przeznaczony dla gości hotelowych, w tym trzy miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

3) teren położony przed bramą główną pomiędzy budynkiem nr 2 i murem oporowym, a drogą dojazdową i zbiornikiem ppoż. (teren przedzamcza) o powierzchni 1.630 m2 .

Przeznaczony na parking dla samochodów osobowych, i pojazdów jednośladowych, płatny, całoroczny oraz miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych (3 stanowiska).

2. Obszar przedmiotu dzierżawy zaznaczony jest na mapce będącej załącznikiem nr 1 do niniejszych warunków.

 

III.ZOBOWIĄZANIA OFERENTA

1. Oferent oświadcza, że na wydzierżawionym terenie prowadzić będzie płatne usługi parkingowe w ramach własnej działalności gospodarczej w zakresie określonym w pkt. II warunków przetargu.

2. Oferent ,którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą podpisze umowę w miejscu i terminie wskazanym przez ogłaszającego przetarg oraz przejmie przedmiot dzierżawy wraz z wyposażeniem  na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez strony.

3. Oferent oświadcza,że znany jest mu stan techniczny przedmiotu przetargu i nie wnosi żadnych roszczeń z tego tytułu w stosunku do ogłaszającego przetarg.

4. Z tytułu wszelkich prac remontowych, napraw i konserwacji przedmiotu przetargu w zakresie koniecznym do utrzymania w należytym stanie substancji nieruchomości i jego wyposażenia, które wykona oferent w trakcie trwania umowy nie przysługuje mu od ogłaszającego przetarg prawo do zwrotu poniesionych kosztów , tak w czasie trwania umowy jak i po jej zakończeniu.

5. Oferent zobowiązuje się do używania przedmiotu przetargu zgodnie z jego przeznaczeniem z zachowaniem należytej staranności.

6.Oferent wyposaży na koszt własny i własnym staraniem przedmiot przetargu w niezbędny podręczny sprzęt przeciwpożarowy w zakresie odpowiadającym normom dla obiektów parkingowych oraz zlecać będzie na koszt własny jego okresowe kontrole zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

7.Oferent nie może dokonywać zmian w substancji trwałej przedmiotu przetargu bez uzyskania pisemnej zgody ogłaszającego przetarg.

8. Oferent na koszt własny ubezpieczy przedmiot dzierżawy od wszelkich ryzyk i w terminie 30 dni od daty podpisania umowy dostarczy do wglądu Ogłaszającemu przetarg, kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z dokumentem potwierdzającym wpłacenie należnej składki ubezpieczeniowej.

9. Oferent zobowiązany będzie do :

a) prowadzenia płatnych parkingów na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychu w ramach własnej działalności gospodarczej w zakresie i na zasadach określonych w niniejszych „warunkach przetargu” oraz umowie,

 b) utrzymania porządku i czystości oraz odśnieżania na terenie będącym przedmiotem,

c) zapewnienia odpowiedniej liczby pracowników parkingowych i posterunków (minimum trzy posterunki) niezbędnych do prawidłowego realizowania przedmiotu umowy.

d) wykonywania czynności kontrolnych nad ruchem samochodowym w obrębie kompleksu, zapewnienie przejezdności dróg wewnętrznych w tym dróg pożarowych, placu manewrowego przy przystanku autobusowym na przedzamczu ( ust. II pkt.1 ppkt.3 warunków przetargu), zamykanie i otwieranie bram wjazdowych w obrębie murów oporowych, oznakowania dróg, pasów ruchu dla pieszych w obrębie parkingu centralnego i przedzamcza (ust. II pkt.1 ppkt.1 i 3 warunków przetargu), miejsc parkingowych pionowymi i poziomymi znakami drogowymi zgodnie z przepisami w uzgodnieniu z Ogłaszającym przetarg oraz odpowiednimi służbami drogowymi.

10. Oferent zobowiązany jest do prowadzenia usług parkingowych zgodnie z „Regulaminem parkingowym”, który wybrany oferent przedłoży Ogłaszającemu. Ogłaszający akceptować będzie przedłożony regulamin pod kątem zgodności z dokumentacją przetargową i obowiązującymi przepisami prawa. Akceptacja ta jest warunkiem podpisania z wybranym oferentem umowy.

11. Oferent zobowiązuje się dodatkowo do zapewnienia:

·        bezpłatnego dojazdu do miejsc parkingowych Ogłaszającego nieuwzględnionych w załączniku graficznym nr 1,

·        dwóch, bezpłatnych miejsc parkingowych wskazanych przez Ogłaszającego na parkingu hotelowym oraz bezpłatnego dojazdu do tych miejsc,

·        bezpłatnego miejsca dla dostaw do jednej godziny na parkingu hotelowym i bezpłatnego dojazdu do tego miejsca,

·        bezpłatnego dojazdu do zamku dla upoważnionych przez Ogłaszającego.

 

 IV. OPŁATY CZYNSZOWE I UMOWA DZIERŻAWY

1.Szczegółowe warunki naliczania opłat czynszowych, opłat za media, waloryzacji ujęto w  projekcie umowy.

2.Istotne postanowienia umowy dzierżawy zawarte zostały w warunkach przetargu i projekcie umowie.

3.Dzierżawca oprócz miesięcznego czynszu dzierżawnego będzie uiszczał należne podatki i ciężary publiczne związane z dzierżawioną nieruchomością.

4. Podpisanie umowy dzierżawy z wybranym oferentem nastąpi w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu wyników przetargu po uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości.

5. Czas trwania umowy –  24 miesiące od daty podpisania umowy.

 

V.TERMIN PRZETARGU

 

1. Oferty należy  składać w terminie do godziny 10.00 w dniu 21.11.2011 roku w siedzibie ogłaszającego: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1 w pokoju nr 22 ( Sekretariat ) osobiście lub przesłać pocztą.

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ogłaszającego: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1  w pokoju nr 21 w dniu 21.11.2011 roku o godzinie 10.15. Oferenci uczestniczyć mogą w jawnej części otwarcia ofert.

3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez ich otwierania.

 

VI.ZALECENIA OGŁASZAJĄCEGO

 

1. Ogłaszający przetarg zaleca oferentom dokonanie wizji lokalnej przedmiotu przetargu.

2. Oferta i oświadczenia oferenta sporządzone mają być według wzorów stanowiących załączniki do warunków udziału w przetargu.

 

VII.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY .

 

1. Oferent sporządzi ofertę przetargową wg. wzoru określonego w formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 2 ( wzór oferty ).

2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez oferenta więcej niż jednej oferty skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych ofert. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.

3. Oferta, oświadczenia, załączniki i pozostałe dokumenty sporządzone muszą być w języku polskim, ponumerowane i parafowane przez osobę/osoby do tego upoważnioną/ne.

4.Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania lub na komputerze.

5.Oferta wraz z załącznikami złożona musi być w jednej zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg na dzierżawę parkingów ” nie otwierać przed godziną 10.15 w dniu 21.11.2011r.

Na kopercie oferent winien umieścić również swoją nazwę i adres w celu odesłania oferty nadawcy bez jej otwierania w przypadku, gdy oferta wpłynie po terminie określonym w ogłoszeniu.

 

VIII . DOKUMETY JAKIE MUSI ZAWIERAĆ OFERTA.

1. Formularz ofertowy wg. wzoru określonego w załączniku nr 2 zawierający oferowaną ceną netto miesięcznej opłaty czynszu dzierżawy za 11.395 m2 powierzchni parkingowej w złotych polskich wpisując kwotę do dwóch miejsc po przecinku.

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzający uprawnienia oferenta do prowadzenia działalności w zakresie usług parkingowych w okresie nie krótszym niż 3 lata.

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie wystawione musi być nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie wystawione musi być nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Jeżeli ofertę składa konsorcjum lub inna forma spółki cywilnej zaświadczenia wymienione w punktach 2,3,4 każdy z członków konsorcjum lub spółki cywilnej składa oddzielnie a do oferty należy dodatkowo dołączyć umowę konsorcjum lub spółki cywilnej.

6. Parafowany na każdej stronie i podpisany na ostatniej stronie w miejscu zaznaczonym, wzór umowy – Załącznik nr 3 do Warunków przetargu.

7. Dowód potwierdzający dokonanie wpłaty wadium.

8. Brak jednego lub kilku załączników, dokumentów potwierdzających prawo udziału w postępowaniu lub brak ich aktualności skutkować będą odrzuceniem oferty.

 

 

IX. WADIUM

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie przez oferenta do dnia 21.11.2011  do godziny 10.00 wadium w wysokości 20.000 zł z dopiskiem „Przetarg na dzierżawę parkingów”. Dowód potwierdzający dokonanie wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty przetargowej.

2. Wadium wniesione musi być przelewem na konto Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. prowadzone przez Kredyt Bank S.A. Oddział w Wałbrzychu nr rachunku 35 1500 1764 1217 6001 6040 0000.

3. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty przetargowej.

4. Wadium wpłacone przez oferenta z którym podpisano umowę zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego i pozostałych opłat wynikających z zapisów umowy do czasu jego wyczerpania.

5.Ogłaszający przetarg zatrzymuje wadium wpłacone przez oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę ale uchylił się od podpisania umowy w wyznaczonym terminie.

6. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia ogłoszenia wyników przetargu i powiadomienia uczestników przetargu.

 

X. KRYTERIA OCENY OFERTY

 

1. Oferty przetargowe oceniane będą na podstawie jednego kryterium:

najwyższa miesięczna opłata czynszowa netto za 11.395 m2 powierzchni dzierżawy

2. Umowa podpisana zostanie z oferentem, który spełnił wymogi formalne uczestnictwa w przetargu i zaoferował najwyższą miesięczną opłatę czynszową netto za przedmiot przetargu.

3. W przypadku złożenia ofert równorzędnych przez dwóch lub więcej oferentów spełniających wymogi formalne, ogłaszający przetarg zorganizuje dodatkowy przetarg ograniczony tylko dla tych oferentów. O terminie i miejscu przetargu oferenci zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

 

XI. INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

 

1. Informacja o wyniku przetargu zamieszczone zostanie na stronie internetowej www.ksiaz.walbrzych.pl/bip i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. przy ulicy Piastów Śląskich 1 58-306 Wałbrzych.

2. Uczestnicy postępowania przetargowego powiadomieni zostaną pisemnie o wynikach przetargu.

 

XII. DODATKOWE INFORMACJE O PRZETARGU

 

1. Dodatkowych informacji o przetargu udziela: Bożena Sajnóg tel. 74 664 38 51

2. Przedmiot dzierżawy oglądać można w dni robocze w godzinach od 1200 do 1400 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu .

3. Ogłoszenie o przetargu, warunki przetargu wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej Ogłaszającego przetarg: www.ksiaz.walbrzych.pl/bip lub w wersji papierowej w siedzibie Ogłaszającego przetarg : Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka

z o.o. ul. Piastów Śląskich 1 w Sekretariacie ( pokój nr 22 ) w dni robocze w godzinach 800 – 1500 .

 

 

Formularz ofertowy

Umowa

 

 
 
 
 
 

 

 

Skip to content