Wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. na terenie Wałbrzycha – ogłoszenie o zamówieniu

Wałbrzych: Wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. na terenie Wałbrzycha

Numer ogłoszenia: 390868 – 2014; data zamieszczenia: 28.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. , ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. na terenie Wałbrzycha.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z terenu nie-ruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. na terenie Wałbrzycha.1.1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1.2. Odbiór i wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie odpadów 20.03.01 w szacowanych ilościach: a) w kontenerach o pojemności 7 m3 – 228 sztuk, b) w pojemnikach o pojemności 240 litrów – 22 sztuk, c) w pojemnikach o pojemności 120 litrów – 17 sztuk, d) w pojemnikach o pojemności 1100 litrów – 53 sztuk.1.3. Częstotliwość wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych wynosi:1.3.1. z posesji przy ulicy Piastów Śląskich 1(Zamek Książ): a) dla kontenerów o pojemności 7 m3 z dwóch miejsc gromadzenia odpadów w pojemnikach (boks i tunel ) w okresie od 1 kwietnia do 30 września, minimum 3 wywozy w tygodniu (w poniedziałek, środę i w piątek), a w okresie od 1 października do 31 marca każdego roku minimum 1 wywóz w tygodniu (we wtorek); b) dla pojemników o pojemności 240 litrów i 120 litrów częstotliwość uzgadniana będzie każdorazowo przez strony w formie pisemnej i wiąże się z obsługą imprez kulturalnych odbywających na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu; 1.3.2. z posesji przy ulicy Wrocławskiej 158 (Palmiarnia): a) dla pojemników o pojemności 1100 litrów z jednego miejsca gromadzenia odpadów w pojemnikach (plac przy kotłowni) przez cały rok minimum jeden wywóz w tygodniu (w czwartek); b) dla pojemników o pojemności 240 litrów i 120 litrów, częstotliwość uzgadniana będzie każdorazowo przez strony w formie pisemnej i wiąże się z obsługą imprez kulturalnych odbywających na terenie Palmiarni w Wałbrzychu. 1.4. Dostarczanie przez Wykonawcę kontenerów i pojemników w miejscu gromadzenia tych odpadów w pojemnikach a mianowicie: 1.4.1. na terenie posesji w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1 (Zamek Książ) w boksie przy Oślej Drodze – 1 kontener 7 m3, miejsce przed tunelem wjazdowym do Zamku – 1 kontener 7 m3, pojemniki o pojemności 240 litrów i 120 litrów – plac przed garażami; 1.4.2. na terenie posesji w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej 158 (Palmiarnia) na placu przy kotłowni – 1 pojemnik 1100 litrów i pojemniki 240 litrów i 120 litrów. 1.5.Nieodpłatne przestawianie kontenerów na odpady w nowe miejsca gromadzenia odpadów lub czasowe ustawienie dodatkowych kontenerów i / lub pojemników na pisemne zlecenie Zamawiającego. 1.6.Wywóz komunalnych niesegregowanych odpadów w przypadku wcześniejszego zapełnienia pojemników w terminie do 2 dni po telefonicznym zgłoszeniu przez administratora nieruchomości. Odpłatność Zamawiającego w takim przypadku odbywać się będzie wg. cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 1.7. Zamawiający dopuszcza możliwość wyposażenia miejsc wyznaczonych do gromadzenia odpadów w dodatkowe kontenery i /lub pojemniki do zbiórki odpadów w czasie trwania umowy oraz wyznaczania nowych stałych lub czasowych miejsc gromadzenia odpadów i ich opróżniania. Usługa realizowana będzie na zasadach i według cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 2. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 2.1. Wykonawca wykonywać będzie usługi w sposób zapewniający utrzymanie czystości i porządku w miejscach załadunku kontenerów i pojemników oraz na trasach wywozu odpadów, jak również zachowania pełnego standardu sanitarnego wykonywanych usług. 2.2. Wykonawca jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań: – posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od Zamawiającego oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego; – utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od zamawiającego; – spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; – zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo – transportowej. 2.3. Wykonywane usługi nie będą stwarzały uciążliwości i zagrożenia dla środowiska. 2.4. Ode-brane od Zamawiającego odpady Wykonawca przekazywać będzie tylko podmiotom posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania, odzysku i recyklingu odpadów. 2.5. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w: a) ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy; b) ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy; c) ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy. d) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zmianami). 3. Przed sporządzeniem oferty przez Wykonawcę zaleca się: 3.1. Dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 14 00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 3.2.Uzyskanie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 4. Informacje dodatkowe. 4.1.Wszystkie kontenery, pojemniki na odpady oraz specjalistyczne środki transportu niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych polegających na powtórzeniu tego samego zamówienia stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.32.00-8, 90.51.11.00-3, 90.51.20.00-9, 91.51.10.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W oparciu o zapisu art.45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ oraz złożył następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunku: a) zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego w Gminie Wałbrzych, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391 z późn. zmianami) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy; b) aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów zgodnie z treścią art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010r. nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) lub posiadany wpis do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz.21) z zakresu, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 5 tej ustawy lub aktualne zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie od-padów – jeżeli wykonawca zbiera lub przetwarza odpady. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i złożonych dokumentów zgodnie z formułą spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 oraz złożył dokumenty: Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług o wartości minimum 100.000 zł brutto, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5, polegających na wywozie niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami o których mowa są poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będą łącznie posiadana wiedza i doświadczenie. 1.2.1. W przypadku, gdy w Załączniku nr 5 Wykonawca wskazał Zamawiającego jako podmiot na rzecz którego wykonywał wcześniej lub wykonuje wskazane w wykazie usługi, nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w punkcie 1.2. powyżej. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i złożonych dokumentów zgodnie z formułą spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ oraz złożył dokumenty: Wykaz sprzętu technicznego, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ ,którym Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował, niezbędnego do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, to jest minimum: a) kontenery o pojemności 7 m3 w ilości minimum 4 sztuki; b) pojemniki o pojemności 120 m3 litrów w ilości minimum 17 sztuk, c) pojemniki na kółkach o pojemności 240 litrów w ilości minimum 22 sztuki, d) pojemniki o pojemności 1100 litrów w ilości minimum 2 sztuki, e) min. trzy pojazdy samochodowe, przystosowane do wywozu kontenerów i pojemników, o których mowa w punktach a),b), c) i d). W przypadku dysponowania sprzętem innego podmiotu Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu dokument potwierdzający, że będzie dysponował wymaganym sprzętem niezbędnym do zrealizowania przedmiotu zamówienia, przed podpisaniem umowy jeżeli oferta wykonawcy uznana zostanie za najkorzystniejszą. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i złożonych dokumentów zgodnie z formułą spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ. Za-mawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia zgodnie z formułą spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do SIWZ oraz złożył dokumenty: Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000 PLN. W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi polisę o wartości wyrażonej w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN po kursie średnim głoszonym przez Na-rodowy Bank Polski dla danej waluty z dnia otwarcia ofert. Zamawiają-cy uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i złożonych dokumentów zgodnie z formułą spełnia warunek – nie spełnia warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Termin zapłaty należności – 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej okoliczności wymienionej poniżej: 1.Zmiana terminu realizacji umowy. 1.1 gdy zaistnieje nie-możliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 1.2 zmiana przepisów prawa, która nastąpiła w czasie realizacji zamówienia, 1.3. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: a) klęski żywiołowe, b) udokumentowane warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy.1.4. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego: a) wstrzyma-nie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego, b) zmiana w zakresie przedmiotu zamówienia z przyczyn nie wynikających ze strony Wykonawcy, c) w przypadku zbycia lub przejęcia przez inny podmiot administrowania nieruchomości w Wałbrzychu przy ul. Piastów Śląskich 1(Zamek Książ) lub przy ul. Wrocławskiej 158 (Palmiarnia), 1.5.W przypadku, gdy w postępowaniu złożone zostanie odwołanie, Zamawiający przedłuży termin realizacji zadania o czas po-nad termin ustawowy na rozpatrzenie odwołania. 2.Zmiana wynagrodzenia: 2.1.Zmniejszenie ilości wywiezionych kontenerów i pojemników niezależnie od Wykonawcy służące celowemu wydatkowaniu środków publicznych. W takim przypadku przewidywane jest proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia w stosunku do określonego w ofercie. 2.2. Zmiana ceny brutto przedmiotu zamówienia wynikająca wyłącznie z czynników niezależnych od Wykonawcy, tj. ustawowej zmiany wysokości podatku VAT. 3. Zmiany pozostałe: 3.1. Umowa może zostać rozwiązana przed upływem okresu na który została zawarta z datą wyczerpania całkowitej wartości umowy brutto (wartości zamówienia podstawowego). 3.2 Odstąpienie od wykonania części umowy z powodu przejęcia przez inny podmiot administrowania nieruchomości w Wałbrzychu przy ul Piastów Śląskich 1 (Zamek Książ) lub przy ul. Wrocławskiej 158 (Palmiarnia). 3.3. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego, zmiana adresu, zmiana administratora kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu, zmiana zarządzającego Palmiarnią, zmiana nazwy Zamawiającego, zmiana osób upoważnionych do reprezentowania stron itp.); 3.4. W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego np. gdy obniży to koszty wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych. 4. Dopuszcza się zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. Zmiana ta nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy a jej inicjatorem może być Zamawiają-cy lub Wykonawca. 5.Umowa może być zmieniona w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania tych błędów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaz.walbrzych.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.12.2014 godzina 10:00, miejsce: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1, pokój nr 22 – Sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7 – projekt umowy

Skip to content