Publikacje grudzień, 2012

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zadanie pt.: „Kompleksowa dostawa ( sprzedaż) energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.” opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu UZP  Numer ogłoszenia: 479048 – 2012; data zamieszczenia: 29.11.2012.,Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZP/05/11/2012.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 495738 – 2012; data zamieszczenia: 06.12.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 479048 – 2012 data 29.11.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, fax. 74 6643862.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.1).
 • W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 oraz złożył dokumenty : Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przypadku, gdy Wykonawca jest właścicielem sieci dystrybucji lub aktualną umowę (obowiązującą w terminie wykonywania zamówienia) zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędna rozbudowę sieci dystrybucji, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na Operatora Systemu Dystrybucji w ramach której Przedsiębiorstwo to zapewni Wykonawcy (Sprzedawcy) świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego (Odbiorcy). Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie i złożonych dokumentów (umowy). Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia warunek-nie spełnia warunku.Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków..
 • W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 oraz złożył dokumenty :Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przypadku, gdy Wykonawca jest właścicielem sieci dystrybucji lub aktualną umowę (obowiązującą w terminie wykonywania zamówienia) zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędna rozbudowę sieci dystrybucji, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi wyznaczonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na Operatora Systemu Dystrybucji w ramach której Przedsiębiorstwo to zapewni Wykonawcy (Sprzedawcy) świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego (Odbiorcy). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez Wykonawcę w miejsce umowy (obowiązującej w terminie wykonywania zamówienia) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędna rozbudowę sieci dystrybucji, w tym połączeń z innymi systemami elektroenergetycznymi wyznaczonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na Operatora Systemu Dystrybucji w ramach której Przedsiębiorstwo to zapewni Wykonawcy (Sprzedawcy) świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego (Odbiorcy) – oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu aktualnej, obowiązującej przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia, umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającego na terenie na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej, tj. do obiektów Zamawiającego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Wzór załącznika nr 6 do SIWZ stanowi załącznik do modyfikacji SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń w tym zakresie i złożonych dokumentów. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia warunek -nie spełnia warunku.Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać spełnienie przez Wykonawcę wymaganych warunków..

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA  PRZYWOŁANEGO POWYŻEJ POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonym w  za pośrednictwem faksu w dniu 05 grudnia 2012r. o godzinie 11:56 ( dwie strony)  przez  jednego  z Wykonawców , zarejestrowanego przez Zamawiającego w dniu 05.12.2012r. pod  l.dz. 2274, Zamawia-jący, na podstawie art. 38 ust. 1, 1a,2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), wyjaśnia, co następuje:

1. Wniosek Wykonawcy wpłynął do Zamawiającego w  terminie, o którym mowa w art.38 ust.1 pkt.3 ustawy pzp.

2. Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy pzp udziela Wykonawcy odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku:

Pytanie nr 1 :

„Pragniemy wyjaśnić, że jako spółka obrotu energią elektryczną nie jesteśmy właścicielami sieci dystrybucyjnej.

Z przykrością informujemy, że nie możemy dołączyć do oferty umowy z Operatorem Systemu Dystrybucji na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Generalna umowa dystrybucyjna, której stroną jest Wykonawca, zgodnie z jej treścią, stanowi tajemnice handlową w całości i nie może być ujawniona w całości ani w części. Ujawnienie tej umowy w całości lub części skutkowałoby odpowiedzialnością kontraktową Wykonawcy oraz mogłoby nosić znamiona czynu nieuczciwej konkurencji.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający uznając zapytanie Wykonawcy za uzasadnione dokona modyfikacji SIWZ w ten sposób, że w pkt. VI 1.1. oraz w pkt. VII 2.2. SIWZ  dodaje się ostatnie zdanie o treści:

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez Wykonawcę w miejsce umowy (obowiązującej w terminie wykonywania zamówienia) zawartej z przedsiębiorstwem  energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej, odpowiedzialnym za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędna rozbudowę sieci dystrybucji, w tym połączeń z innymi systemami

elektroenergetycznymi wyznaczonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na Operatora Systemu Dystrybucji w ramach której  Przedsiębiorstwo to zapewni Wykonawcy (Sprzedawcy) świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego (Odbiorcy) – oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu aktualnej, obowiązującej przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia,  umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego działającego na terenie na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej, tj. do obiektów Zamawiającego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. „

Pytanie nr 2  ( w piśmie Wykonawcy oznaczone cyfrą 4):

” Czy Zamawiający dopuści możliwość zmiany cen i stawek za dystrybucję energii elektrycznej w sytuacji, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami, po uzyskaniu niezbędnej decyzji zmieniona zostanie taryfa OSD ?”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedź na powyższe pytanie zawarta jest w  treści SIWZ w pkt. XVI 2., który brzmi:

„XVI.2. Rozliczanie za dostarczaną energię  i usługi dystrybucji odbywać się będzie w cyklach jednomiesięcznych według wskazań liczników i stawek właściwych dla danej grupy taryfowej dla dostaw ( sprzedaży energii elektrycznej obowiązującej u sprzedawcy oraz stawki za dystrybucję wg. taryfy operatora systemu dystrybucji aktualnej dla danego okresu rozliczeniowego”.

Pytanie nr 3 ( w piśmie Wykonawcy oznaczone cyfrą 5):

” Wykonawca prosi o wyjaśnienie, w jakich taryfach Zamawiający jest obecnie rozliczany?”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający obecnie rozliczany jest w dwóch grupach taryfowych : dla energii ze wskaźnikiem mocy wg. Taryfy C21 i dla energii  bez wskaźnika mocy wg. Taryfy C11.

Pytanie nr 4 ( w piśmie Wykonawcy oznaczone cyfrą 5):

„Czy Zamawiający dopuści możliwość dołączenia do oferty dwóch oddzielnych wzorów (propozycji) umowy dla każdej taryfy ( np. taryfa B21- 1 wzór umowy; taryfa C11- 1 wzór umowy)?”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający  dopuszcza możliwość zastosowania dwóch wzorów umów , odrębnie dla każdej z taryf.

Pytania zawarte we wniosku Wykonawcy i udzielone wyjaśnienia Zamawiającego  mają wpływ na zmianę treści SIWZ i treści ogłoszonego zamówienia. Zamawiający informuje, że  przewiduje  dokonanie zmiany w treści SIWZ, zmianę ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert,  zmiany terminu związania ofertą.

Na oryginale podpisał Prezes Zarządu Krzysztof Urbański

Złącznik do pobrania:

1. ZP ENERGIA 2013 Zmiana SIWZ

                                                                             

                                                                                                                      

Ogłoszenie o zamówieniu – Wywóz niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie Wałbrzycha.

Wałbrzych: Wywóz niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie Wałbrzycha.
Numer ogłoszenia: 257645 – 2012; data zamieszczenia: 05.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o. , ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie Wałbrzycha.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Wywóz niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości administrowanych przez Zamek Książ w Wałbrzychu Spółkę z o.o. na terenie Wałbrzycha z posesji przy ul. Piastów Śląskich 1 ( Zamek Książ) i z posesji przy ulicy Wrocławskiej 158 (Palmiarnia). 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 2.1. Odbiór i wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych o kodzie odpadów 20.03.01 w szacowanych ilościach: a) w kontenerach o pojemności 7 m3 – 180 sztuk, b) w pojemnikach o pojemności 240 litrów – 60 sztuk, c) w pojemnikach o pojemności 1100 litrów – 50 sztuk. 2.2. Częstotliwość wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych wynosi : A. z posesji przy ulicy Piastów Śląskich 1 ( Zamek Książ): a) dla kontenerów o pojemności 7 m3 z dwóch miejsc gromadzenia odpadów w pojemnikach (boks i tunel ) w okresie od 1 kwietnia do 30 września ,minimum 2 wywozy w tygodniu (we wtorek i w piątek), a w okresie od 1 października do 31 marca każdego roku minimum 1 wywóz w tygodniu ( we wtorek); b) dla pojemników o pojemności 240 litrów częstotliwość uzgadniana będzie każdorazowo przez strony w formie pisemnej i wiąże się z obsługą imprez kulturalnych odbywających na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu; B. z posesji przy ulicy Wrocławskiej 158 ( Palmiarnia): a) dla pojemników o pojemności 1100 litrów z jednego miejsca gromadzenia odpadów w pojemnikach ( plac przy kotłowni) przez cały rok minimum jeden wywóz w tygodniu ( w czwartek); b) dla pojemników o pojemności 240 litrów częstotliwość uzgadniana będzie każdorazowo przez strony w formie pisemnej i wiąże się z obsługą imprez kulturalnych odbywających na terenie Palmiarni w Wałbrzychu. 2.3.Dostarczanie przez Wykonawcę kontenerów i pojemników w miejscu gromadzenia tych odpadów w po-jemnikach a mianowicie: a) na terenie posesji w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1 ( Zamek Książ) w boksie przy Oślej Drodze – 1 kontener 7 m3, miejsce przed tunelem wjazdowym do Zamku – 1 kontener 7 m3 , pojemniki o pojemności 240 l – plac przed garażami : b) na terenie posesji w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej 158 ( Palmiarnia) na placu przy kotłowni – 1 pojemnik 1100 litrów i pojemniki 240 litrów. 2.4.Nieodpłatne przestawianie kontenerów na odpady w nowe miejsca gromadzenia odpadów lub czasowe ustawienie dodatkowych kontenerów i / lub pojemników na pisemne zlecenie Zamawiającego. 2.5.Wywóz komunalnych niesegregowanych odpadów w przypadku wcześniejszego zapełnienia pojemników w terminie do 2 dni po telefonicznym zgłoszeniu przez administratora nieruchomości. Odpłatność Za-mawiającego w takim przypadku odbywać się będzie wg. cen jednostkowych podanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 2.6.Zamawiający dopuszcza możliwość wyposażenia miejsc wyznaczonych do gromadzenia odpadów w dodatkowe kontenery i /lub pojemniki do zbiórki odpadów w czasie trwania umowy oraz wyznaczania nowych stałych lub czasowych miejsc gromadzenia odpadów i ich opróżniania. Usługa realizowana będzie na zasadach i wg. cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 3. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 3.1.Wykonawca wykonywać będzie usługi w sposób zapewniający utrzymanie czystości i porządku w miejscach załadunku kontenerów i pojemników oraz na trasach wywozu odpadów, jak również zachowania pełnego standardu sanitarnego wykonywanych usług. 3.2. Wykonywane usługi nie będą stwarzały uciążliwości i zagrożenia dla środowiska. 3.3.Odebrane od Zamawiającego odpady Wykonawca przekazywać będzie tylko podmiotom posiadającym zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania, odzysku i recyklingu odpadów. 3.4. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w : a) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2008r. nr 25,poz.150 z późn. zm. ) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, b) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 185,poz.1243 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, c) ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2012 r. nr ,poz.361) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, d) ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 r. Dz.U. nr 113,poz.759 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 4. Przed sporządzeniem oferty przez Wykonawcę zaleca się: 4.1.Dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 14 00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 4.2.Uzyskanie wszelkich informacji , które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 5. Informacje dodatkowe. 5.1.Wszystkie kontenery, pojemniki na odpady oraz specjalistyczne środki transportu niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.32.00-8, 90.51.11.00-3, 90.51.20.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 oraz złożył dokumenty : Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Wałbrzych oraz aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydane zgodnie z treścią art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2010r. nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i złożonych dokumentów. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku zgodnie z zasadą : spełnia warunek -nie spełnia warunku.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 oraz złożył dokumenty: Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług o wartości minimum 60.000 zł brutto, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 7,polegających na wywozie niesegregowanych stałych odpadów komunalnych z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie; tj. referencjami od Zamawiających lub innymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie zamówienia, oceniane będą łącznie posiadana wiedza i doświadczenie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i złożonych dokumentów.Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku zgodnie z zasadą: spełnia warunek – nie spełnia warunku.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 oraz złożył dokumenty: Wykaz sprzętu technicznego według wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ ,którym Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował niezbędnego do realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, tj. minimum: a) kontenery o pojemności 7 m3 w ilości minimum 4 szt, b) pojemniki na kółkach o pojemności 240 litrów w ilości minimum 30 sztuk, c) pojemnikami o pojemności 1100 litrów w ilości minimum 2 sztuki, c) min. trzema pojazdami samochodowymi przystosowanymi do wywozu kontenerów i pojemników, o których mowa w punktach a) ,b) i c). Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i złożonych dokumentów.Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku zgodnie z zasadą: spełnia warunek- nie spełnia warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2. Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia.Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku zgodnie z zasadą: spełnia warunek- nie spełnia warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu wymagań ustawowych – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 oraz złożył dokumenty: Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 60 000 PLN. W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi polisę o wartości wyrażonej w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN po kursie średnim głoszonym przez Narodowy Bank Polski dla danej waluty z dnia otwarcia ofert. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia i złożonych dokumentów.Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku zgodnie z zasadą: spełnia warunek- nie spełnia warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Propozycję treści umowy uwzględniającą istotne dla Zamawiającego warunki umowy i możliwe zmiany w zawartej umowie oraz warunki takiej zmiany przestawia załącznik Nr 8 do SIWZ. MOŻLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE I WARUNKI TAKIEJ ZMIANY. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej okoliczności wymienionej poniżej: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy. 1.1.Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: a) klęski żywiołowe, b) udokumentowane warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy. 1.2. Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego: a) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego, b) zmiana w zakresie przedmiotu zamówienia z przyczyn nie wynikających ze strony Wykonawcy, c) w przypadku zbycia lub przejęcia przez inny podmiot administrowania nieruchomości w Wałbrzychu przy ul. Piastów Śląskich 1 ( Zamek Książ) lub przy ul. Wrocławskiej 158 (Palmiarnia), d) objęcie Zamawiającego systemem wywozu nieczystości komunalnych przez Gminę Wałbrzych. 1.3.W przypadku, gdy w postępowaniu złożone zostanie odwołanie, Zamawiający przedłuży termin realizacji zadania o czas ponad termin ustawowy na rozpatrzenie odwołania. 2.Zmiana wynagrodzenia: 2.1. Zmniejszenie ilości wywiezionych kontenerów i pojemników niezależnie od Wykonawcy służące celowemu wydatkowaniu środków publicznych. W takim przypadku przewidywane jest proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia w stosunku do określonego w ofercie. 2.2. Zmiana ceny brutto przedmiotu zamówienia wynikająca wyłącznie z czynników niezależnych od Wykonawcy tj. ustawowej zmiany wysokości podatku VAT. 3. Zmiany pozostałe: 3.1. Odstąpienie od wykonania części umowy z powodu przejęcia przez inny podmiot administrowania nie-ruchomości w Wałbrzychu przy ul Piastów Śląskich 1 ( Zamek Książ) lub przy ul. Wrocławskiej 158 (Palmiarnia). 3.2. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego, umowy, zmiana adresu, zmiana administratora nieruchomości, zmiana nazwy Zamawiającego, zmiana osób upoważnionych do reprezentowania stron itp.); 3.3. W każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego np. gdy obniży to koszty wywozu niesegregowanych odpadów komunalnych. 4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 nie mogą stanowić podstawy zwiększenia wynagrodzenia. 5. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego. Nie stanowią zmian umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielanie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaz.walbrzych.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, Sekretariat ( pokój nr 22)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 487234 – 2012; data zamieszczenia: 04.12.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 484540 – 2012 data 03.12.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, fax. 74 6643862.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4).
 • W ogłoszeniu jest: Aranżacja i Pielęgnacja Zieleni Joanna Paterova, ul. dr M.Orłowicza 45, 58-306 Wałbrzych, kraj/woj.dolnośląskie.
 • W ogłoszeniu powinno być: Aranżacja i Pielęgnacja Zieleni Joanna Paterova, ul. dr M.Orłowicza 45, 58-309 Wałbrzych, kraj/woj.dolnośląskie.

Dot. pielęgnacji nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni

Wałbrzych: Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni przy ul. Wrocławskiej 158 w Wałbrzychu, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1407 wraz z obsługą kotłowni i bieżącą konserwacją urządzeń grzewczych, instalacji i odbiorników ciepła na terenie Palmiarni w Wałbrzychu.
Numer ogłoszenia: 484540 – 2012; data zamieszczenia: 03.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 385918 – 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 74 6643850, faks 74 6643862.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni przy ul. Wrocławskiej 158 w Wałbrzychu, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1407 wraz z obsługą kotłowni i bieżącą konserwacją urządzeń grzewczych, instalacji i odbiorników ciepła na terenie Palmiarni w Wałbrzychu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: pielęgnacja nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych, trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych zlokalizowanych w obiekcie zabytkowym Palmiarni przy ul. Wrocławskiej 158 w Wałbrzychu, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 1407 wraz z obsługą kotłowni i bieżącą konserwacją urządzeń grzewczych, instalacji i odbiorników ciepła na terenie Palmiarni w Wałbrzychu. 2.Zakres prac do wykonywania:2.1. pielęgnacja zieleni między innymi: nasadzeń, krzewów ozdobnych, eksponatów botanicznych, roślin i drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej oraz zieleni i otwartych terenów parkowych na powierzchni około 2500 m2;2.2. wykonywanie cięć sanitarnych, chirurgicznych, pielęgnacyjnych i korekcyjnych roślin, krzewów ozdobnych i drzew;2.3. nasadzanie nowych roślin i uzupełnianie ubytków w roślinach; 2.4. wykonanie nasadzeń roślin sezonowych (3 razy w roku) na klombach usytuowanych w 7 miejscach na terenie obiektu;2.5. pielęgnacja roślin sezonowych;2.6.zasilanie, podlewanie i dokarmianie roślin;2.7. nawadnianie wszystkich nowo posadzonych roślin;2.8.stosowanie środków ochrony roślin; 2.9. ochrona chemiczna roślin;2.10. wykonywanie oprysków drzew i krzewów przeciwko szkodnikom i chorobom;2.11. stosowanie selektywnego środka chwastobójczego na trawnikach;2.12. uzupełnianie podłoża w zależności od potrzeb na obiekcie;2.13. koszenie trawników o powierzchni około 2000 m2 w cyklu 10 dniowym;2.14.utrzymanie trawników w stanie niepogorszonym poprzez nawożenie, dosiewanie, wyrównywanie kretowisk, podlewanie, zimą odśnieżanie w przypadku nadmiernych opadów śniegu; 2.15.wykonywanie koniecznych cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych żywopłotów w sezonie wegetacyjnym;2.16. usuwanie chwastów;2.17. dbanie o stan drzew i krzewów poprzez nawożenie, usuwanie uszkodzonych, złamanych oraz drobnych pędów i gałęzi, formowanie i cięcie, sprawdzanie podpór i wiązań młodych drzewek i krzewów, zabezpieczenie przed wiatrem i mrozem;2.18. utrzymanie porządku i czystości w obiekcie, na trawnikach, parkingach i alejach;2.19. zacienianie szklarni przed nasłonecznieniem; 2.20. odśnieżanie parkingów, alejek oraz dojść do obiektów Palmiarni; 2.21. usuwanie oblodzeń (sopli) na zewnątrz szklarni;2.22. udostępnianie obiektu do zwiedzania w czasie realizacji wszelkich prac związanych z zamówieniem;2.23. udostępnianie obiektu Palmiarni dla zwiedzających tj. otwieranie budynku o godz. 10:00 i zamykanie nie później niż o godz. 18:00 (latem o godz. 19:00), siedem dni w tygodniu;2.24. rozdrabnianie, zagospodarowanie i utylizowanie we własnym zakresie obumarłych roślin oraz odpadów z cięć korekcyjnych, sanitarnych i chirurgicznych;2.25. Wykaz roślin, eksponatów botanicznych oraz drzew egzotycznych z różnych stref klimatycznych trwale nasadzonych w gruncie w uprawie szklarniowej, zlokalizowanych w obiekcie Palmiarni w Wałbrzychu zawiera załącznik Nr 1 do projektu umowy;2.26. Wykaz roślin, drzew oraz krzewów ozdobnych zlokalizowanych na otwartych terenach parkowych przy obiekcie Palmiarni w Wałbrzychu zawiera załącznik Nr 2 do projektu umowy.2.27. Całodobowa obsługa kotłowni wraz z bieżącą konserwacją urządzeń, instalacji i odbiorników ciepła na terenie Palmiarni przy ul. Wrocławskiej 158 w Wałbrzychu. Całodobowa (24 godzinna) obsługa kotłowni w systemie zmianowym. Zmianowość pracy przy obsłudze kotłowni z zachowaniem określonych parametrów techniczno – użytkowych określonych przez Zamawiającego ustala Wykonawca. Obsługa kotłowni musi odbywać się w sposób ciągły, w tym również we wszystkie dni wolne od pracy. Zamawiający zastrzega, iż odpowiedzialność za prawidłową obsługę kotłowni poprzez uwzględnienie odpowiedniej liczby pracowników kotłowni spoczywa na Wykonawcy.2.28. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostawę ciepła i ciepłej wody do obiektu Palmiarni o powierzchni około 3000 m² przy zapewnieniu określonych parametrów techniczno – użytkowych tj.: a) temperatura w pomieszczeniach szklarniowych musi odpowiadać wymaganiom roślin egzotycznych i nie może być niższa niż 6°C, b) temperatura w pomieszczeniach socjalnych nie może być niższa niż 18° c) temperatura ciepłej wody w punktach czerpalnych nie może być niższa niż 55°C. 2.29. Wykonawca realizuje usługę poprzez prowadzenie eksploatacji kotłów wymienionych poniżej w systemie otwartym. 2.30. W palmiarni zainstalowane są następujące urządzenia grzewcze: a) Kocioł węglowy wodny – stalowy UKS-M kl.3 nr 1 o mocy 56 KW, powierzchnia grzewcza 7,5 m2 (ogrzewanie pomieszczeń socjalnych oraz dostarczenie ciepłej wody), b) Kocioł węglowy wodny – stalowy UKS-M kl. 3 nr 2 o mocy 130 KW, powierzchnia grzewcza 16 m2, c) Kocioł węglowy wodny – stalowy UKS-M nr 3 o mocy 190 KW, powierzchnia grzewcza 24 m2, d) kocioł węglowy wodny – stalowy UKS-M nr 4 o mocy 190KW, powierzchnia grzewcza 24 m2,e) Kocioł węglowy wodny – stalowy KWM – S nr 5 o mocy 200 KW, powierzchnia grzewcza 17 m2.2.31. Obsługa kotłów winna być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, obowiązującymi normami oraz instrukcją obsługi urządzeń. Za prawidłową organizację tych prac i nadzór nad nimi odpowiada Wykonawca.2.32. W zakres eksploatacji wchodzi również obowiązek:a) pełnienia nadzoru technicznego w okresie eksploatacji kotłowni, b) kontroli i regulacji urządzeń grzewczych, instalacji i odbiorników ciepła, c) drobnych napraw (wymiana czopuchów, naprawa drzwiczek, oczyszczenie dysz, wymiana szpilek), d) bieżącej konserwacji urządzeń grzewczych, instalacji i odbiorników ciepła, e) dokonywania systematycznego czyszczenia kotłów.2.33. W okresie grzewczym wymagane jest również przeprowadzenie obligatoryjnie wszelkich przeglądów okresowych w zakresie: a) przewodów dymowych,b) przewodów wentylacyjnych, c) instalacji p. poż.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w oryginale wszystkie dokumenty, zaświadczenia z przeprowadzonych przeglądów.2.34. Zamawiający na swój koszt zapewni:a) dostawę węgla, b) dostawę wody, c) dostawę energii elektrycznej. 2.35. Wykonawca uczestniczy przy dostawach węgla, następnie na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego przyjmuje goj stan magazynowy. Na koniec każdego miesiąca informuje zamawiającego o faktycznym miesięcznym zużyciu opału i podaje stan magazynowy Każdą dostawę węgla kamiennego typu: miał, groszek odnotowuje w książce dyżurów z podaniem terminu dostawy oraz ilości.2.36. Po sezonie grzewczym Wykonawca: a) wyczyści piece,b) zda Zamawiającemu pozostały węgiel – jeżeli pozostał, c) przekaże wypełnione książki dyżurów z całego okresu grzewczego,d) dokona wywozu odpadów z procesów spalania węgla, przedłoży Zamawiającemu w formie oryginału stosowny dokument. Zaleca się przeprowadzenia wizji lokalnej, w celu dokładnego skalkulowania ceny. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawców konieczności wykonania prac nie ujętych w opisie przedmiotu zamówienia, a stwierdzonych podczas wizji lokalnej, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, mających wpływ na cenę oferty – zaleca się Wykonawcy złożenie pisemnego zapytania w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. Roszczenia zgłoszone po wyborze najkorzystniejszej oferty nie będą uwzględnione, ponieważ Zamawiający 3. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy został określony w projekcie umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 4. Usługi należy wykonywać z należytą starannością, z zachowaniem szczególnej ostrożności, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, obowiązującymi norami, instrukcjami i warunkami stosowania oraz innymi przepisami prawa, w tym ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także w uzgodnieniu z Zamawiającym.5. Zamawiający zastrzega, że zawarcie umowy może nastąpić, gdy Zamawiającego uzyska umocowanie prawne do administrowania nieruchomością zlokalizowaną na działkach o numerach geodezyjnych 83/29 i 83/29 w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 158 – Palmiarnia. W przypadku nie uzyskania umocowania prawnego do administrowania ww. nieruchomością Zamawiający odstąpi od zawarcia umowy na realizację zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.10.00-3, 77.31.00.00-6, 77.21.15.00-7, 77.32.41.00-5, 77.30.00.00-3, 77.31.30.00-7, 77.31.20.00-0, 77.34.20.00-9, 50.53.11.00-7, 50.72.00.00-8, 50.72.10.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aranżacja i Pielęgnacja Zieleni Joanna Paterova, ul. dr M.Orłowicza 45, 58-306 Wałbrzych, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 358628,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 343563,00
 • Oferta z najniższą ceną: 343563,00 / Oferta z najwyższą ceną: 343563,00
 • Waluta: PLN.

« Poprzednia strona

Skip to content