Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu ogłasza przetarg na dzierżawę Hotelu

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

 

Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. z siedzibą przy ulicy Piastów Śląskich 1 w Wałbrzychu 58-306 ogłasza pisemny, nieograniczony, przetarg na dzierżawę wydzielonych powierzchni użytkowych w dwóch obiektach użytkowych zlokalizowanych na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” w Wałbrzychu stanowiących własność Gminy Wałbrzych z przeznaczeniem na działalność hotelową i gastronomiczną.

 

I. PRZEDMIOT PRZETARGU

1.Przedmiotem przetargu jest wydzielona powierzchnia użytkowa i nieużytkowa w dwóch wolnostojących obiektach ( budynkach nr 3 i 4 ) przystosowanych zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r. Nr 188, poz. 1945 z późniejszymi zmianami) do prowadzenia działalności hotelowej i gastronomicznej, a zlokalizowanych na terenie kompleksu zamkowo – parkowego „Książ” w Wałbrzychu, o łącznej powierzchni podlegającej dzierżawie 3.362,27 m2 wraz z wyposażeniem hotelowym i gastronomicznym , w tym:
a) w budynku nr 3 podlegająca dzierżawie powierzchnia użytkowa wynosi 1214,25 m2, powierzchnia nieużytkowa wynosi 508,82m2 ,

b) w budynku nr 4 podlegająca dzierżawie powierzchnia użytkowa wynosi 1.334,50m2 powierzchnia nieużytkowa wynosi 304,70m2 .

2. Szczegółowa charakterystyka przedmiotu przetargu zawarta została w warunkach przetargu i jest do pobrania na stronie internetowej ogłaszającego przetarg http://www.ksiaz.walbrzych.pl/bip lub w wersji papierowej w Sekretariacie Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych w dni robocze w godzinach od 800 do 1500 .

 

II. INFORMACJE OGÓLNOPRAWNE

1. Przedmiot przetargu zlokalizowany jest w Wałbrzychu 58-306 przy ulicy Piastów Śląskich 1 na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ” na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 41, obręb 51 wpisanej do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu pod numerem KW SW1W/00009426/4.

2. Kompleks zamkowo – parkowy „Książ” wpisany jest do rejestru zabytków Nr A/572/1 – 3, a przedmiot przetargu wpisany jest do rejestru zabytków Nr A/4627/481 z dnia 5 maja 1958 r. i podlegają one szczególnej ochronie służb konserwatorskich.

3. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Wałbrzych. Ogłaszający przetarg Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o. użytkuje nieruchomość w oparciu o Umowę dzierżawy z dnia 01.12.1996 r. z późn. zm. i w oparciu zapisy w § 9 ust. 1 tejże Umowy i za zgodą właściciela poddzierżawi przedmiot przetargu. Przedmiot przetargu nie jest obciążony żadnymi innymi prawami i roszczeniami osób trzecich.

4. Przedmiot przetargu zostanie oddany w dzierżawę.

 

 

III. OPIS DODATKOWYCH WARUNKÓW PRZETARGU

1. Oferent, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą przejmie z dniem podpisania umowy dzierżawy pracowników: recepcjonistki, pokojowe – razem 9 osób Hotelu Książ ** zatrudnionych w Przedsiębiorstwie „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. w oparciu o zapisy art. 23` Kodeksu Pracy na podstawie odrębnego porozumienia.

2. Oferent, z którym zostanie podpisana umowa dzierżawy zobowiązuje się do przeprowadzenia prac remontowych szczegółowo opisanych w warunkach przetargu.

IV. OPŁATA CZYNSZOWA

1. Wywoławcza, minimalna miesięczna stawka czynszowa za przedmiot dzierżawy ustalona w oparciu o wielkość powierzchni użytkowej dla budynków nr 3 i 4 wynosi za 1 m2 – 13 zł netto + 23 % podatku VAT

2. Szczegółowe warunki naliczania opłat czynszowych, opłat za media, warunki upustów, waloryzacji ujęto w warunkach przetargu i projekcie umowy.

 

V. UMOWA DZIERŻAWY

1. Istotne postanowienia umowy dzierżawy zawarte zostały w warunkach przetargu i we wzorze umowy.

2. Dzierżawca oprócz miesięcznego czynszu dzierżawnego będzie uiszczał należne podatki i ciężary publiczne związane z nieruchomością oraz ponosił koszty mediów.

3. Podpisanie umowy dzierżawy z wybranym oferentem nastąpi po uzyskaniu przez ogłaszającego zgody właściciela, w miejscu i terminie wskazanym przez Ogłaszającego.

4. Czas trwania umowy – 20 lat od dnia zawarcia umowy.

 

VI. TERMIN PRZETARGU

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do godziny 1000 w dniu 17.02.2012 r. w siedzibie ogłaszającego: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1 w pokoju nr 22 – sekretariat – osobiście lub przesłać pocztą.

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ogłaszającego: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1 w pokoju nr 21 w dniu 17.02.2012 r. o godzinie 1015. Oferenci uczestniczyć mogą w jawnej części otwarcia ofert.

3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez ich otwierania.

 

VII. WADIUM

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 14.02.2012 r. wadium w wysokości 50.000 zł na konto Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. w Kredyt Bank S.A. o/Wałbrzych nr rachunku: 35 1500 1764 1217 6001 6040 0000 z dopiskiem tytułu przelewu: „Wadium. Przetarg na dzierżawę hoteli i lokali gastronomicznych” .

Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Ogłaszającego przetarg.

2. Dowód potwierdzający dokonanie wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty przetargowej.

3. Brak na przelewie tytułu: „Wadium. Przetarg na dzierżawę hoteli i lokali gastronomicznych” powoduje nieważność wpłaty, która zostanie zwrócona na konto wpłacającego.

4. Wadium wpłacone przez oferenta, z którym podpisano umowę zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego i pozostałych opłat wynikających z zapisów umowy.

5. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia ogłoszenia wyników przetargu i powiadomienia uczestników przetargu.

 

VIII. ZALECENIA OGŁASZAJĄCEGO

1. W dzierżawionych pomieszczeniach oferent, z którym zostanie podpisana umowa dzierżawy prowadził będzie usługi hotelowe zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r. Nr 188, poz. 1945 z późniejszymi zmianami) i lokale gastronomiczne.

2. Ogłaszający przetarg zaleca oferentom dokonanie wizji lokalnej przedmiotu przetargu każdego roboczego dnia w godzinach od 12.00 do 14.00.

3. Oferta oferenta sporządzona ma być według wzoru ( formularz ofertowy) stanowiącego załącznik nr 1 do warunków udziału w przetargu.

4. Ogłaszający przetarg zaleca oferentom zapoznanie się z warunkami przetargu.

 

IX. INFORMACJE OGÓLNE

1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela Pani Joanna Cieślik tel. 74/6643829 lub Pan Ireneusz Grzybowski tel.74/66 43 857.

2. Treść ogłoszenia, warunki przetargu wraz z załącznikami i postanowieniami przyszłej umowy dostępne są na stronie internetowej ogłaszającego:

http://www.ksiąz.walbrzych/bip lub w wersji papierowej w Sekretariacie (pokój nr 22) Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.

3. Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia bez obowiązku podania przyczyny.

 

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 – 2011-12-19-przetarg-hotele-zalacznik-nr-1doc

Załącznik nr 2- 2011_12_16-przetarg-2-hotel-umowa1

WARUNKI UMOWY- 2011_12_16-przetarg-2-hotel-warunki-w-ii

 

Skip to content