Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. ogłasza pisemny, nieograniczony, przetarg na dzierżawę wydzielonych powierzchni w obiekcie użytkowym zlokalizowanym na terenie kompleksu zamkowo parkowego „Książ” w Wałbrzychu stanowiącego własność Gminy Wałbrzych z przeznaczeniem na pomieszczenie biurowe.

O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G U

I. PRZEDMIOT PRZETARGU

 1. Przedmiotem przetargu jest   lokal  użytkowy  w wolnostojącym obiekcie (budynku nr 1) a zlokalizowanym na terenie kompleksu zamkowo – parkowego „Książ” w Wałbrzychu, o łącznej powierzchni podlegającej dzierżawie 120,76  m 2 z częściowym wyposażeniem pomieszczenia biurowego i zaplecza socjalnego.
 2. Szczegółowa charakterystyka przedmiotu przetargu  zawarta została w warunkach przetargu i jest do pobrania na stronie internetowej ogłaszającego przetarg: http://www.ksiaz.walbrzych.pl/bip lub w wersji papierowej w Sekretariacie Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.

II. INFORMACJE  OGÓLNOPRAWNE

 1. Przedmiot przetargu zlokalizowany jest w Wałbrzychu 58-306 przy ulicy Piastów Śląskich 1 na terenie kompleksu zamkowo-parkowego „Książ”  na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 41, obręb 51 wpisanej do księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu pod numerem KW SW1W/00009426/4 .
 2. Przedmiot przetargu wraz z pozostałymi zabudowaniami kompleksu zamkowo-parkowego „Książ”,  został wpisany do rejestru zabytków pod poz.  481 z dnia 6 maja 1958 r. i podlega szczególnej ochronie służb konserwatorskich.
 3. Właścicielem nieruchomości jest Gmina Wałbrzych. Ogłaszający przetarg Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o. użytkuje nieruchomość w oparciu o Umowę dzierżawy  z dnia  01.12.1996 r. z późn. zm. i w oparciu zapisy w § 9 ust. 1 tejże Umowy i za zgodą właściciela poddzierżawi przedmiot przetargu. Przedmiot przetargu nie jest obciążony żadnymi innymi prawami i roszczeniami osób trzecich.
 4. Przedmiot przetargu zostanie oddany w dzierżawę na okres 4 lat.

III. OPŁATA CZYNSZOWA

 1. Wywoławcza, minimalna  miesięczna  stawka  czynszowa za przedmiot dzierżawy ustalona w oparciu o wielkość powierzchni użytkowej dla budynku nr 1 wynosi za 1 m2 – 30 zł netto + 23 % podatku VAT.
 2. Szczegółowe warunki naliczania opłat czynszowych, opłat za media, waloryzacji ujęto w Załączniku nr 3 – wzór umowy.

IV. UMOWA DZIERŻAWY

 1. Istotne postanowienia umowy dzierżawy zawarte zostały w warunkach przetargu i we wzorze umowy – Załącznik nr 3.
 2. Dzierżawca oprócz miesięcznego czynszu dzierżawnego będzie uiszczał należne podatki
  i ciężary publiczne związane z nieruchomością oraz ponosił koszty mediów.
 3. Podpisanie umowy dzierżawy z wybranym oferentem nastąpi  po uzyskaniu przez ogłaszającego zgody  Gminy Wałbrzych,  w miejscu i terminie wskazanym przez Ogłaszającego przetarg.
 4. Czas trwania umowy –  4 lata od dnia zawarcia umowy.

V. TERMIN PRZETARGU

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do 23.04.2012 r. do  godziny 1000 w siedzibie Ogłaszającego przetarg: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1  w pokoju nr 22 (Sekretariat) osobiście lub przesłać pocztą.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Ogłaszającego przetarg: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1 w pokoju nr 21 w dniu 23.04.2012 r.  o godzinie 1015. Oferenci uczestniczyć mogą w jawnej części otwarcia ofert.
 3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi bez ich otwierania.

VI. WADIUM

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 20.04.2012 r. wadium w wysokości 4000,- zł na konto Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. w Kredyt Bank S.A. o/Wałbrzych nr rachunku: 35 1500 1764 1217 6001 6040 0000 z dopiskiem tytułu przelewu: „Wadium. Przetarg na dzierżawę pomieszczenia biurowego w budynku nr 1”.  Za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Ogłaszającego przetarg.
 2. Dowód potwierdzający  dokonanie wpłaty wadium należy dołączyć do złożonej oferty przetargowej.
 3. Brak na przelewie tytułu: „Wadium. Przetarg na dzierżawę pomieszczenia biurowego w budynku nr 1” powoduje  zwrot  wpłaty na konto wpłacającego i niedopuszczenie do udziału w przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez oferenta, z którym podpisano umowę zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego i pozostałych opłat wynikających z zapisów umowy.
 5. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia ogłoszenia wyników przetargu i powiadomienia uczestników przetargu.

VII. ZALECENIA OGŁASZAJĄCEGO

1.   W dzierżawionych pomieszczeniach oferent, z którym zostanie podpisana umowa dzierżawy prowadził będzie obsługę biurową na potrzeby własnej działalności gospodarczej.

2.   Ogłaszający przetarg zaleca oferentom dokonanie wizji lokalnej przedmiotu przetargu każ- ego roboczego dnia w godzinach od 1200 do 1400.

3.  Oferta oferenta winna być sporządzona według wzoru (formularz ofertowy) stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

4.  Ogłaszający przetarg zaleca oferentom zapoznanie się z warunkami przetargu.

VIII. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Szczegółowych informacji w sprawie przetargu udziela  Pan Zbigniew Kaczorowski lub Pan Ireneusz Grzybowski  tel. 74/66 43 857.
 2. Treść ogłoszenia, warunki przetargu wraz z załącznikami i postanowieniami przyszłej umowy dostępne są na stronie internetowej ogłaszającego: http://www.ksiąz.walbrzych/bip lub w wersji papierowej w Sekretariacie (pokój nr 22) Przedsiębiorstwa „Zamek Książ” w Wałbrzychu Spółka z o.o. ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych w dni robocze w godzinach od 800 do 1500.
 3. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie , że odpowiedzi na pisemne zapytania dotyczące przetargu, udzielać będzie pisemnie w terminie do dnia 19.04.2012 roku. Pytania oraz odpowiedzi zamieszczane będą również na stronie internetowej Ogłaszającego przetarg bez ujawniania ich źródła.
 4. Ogłaszający przetarg  zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia bez obowiązku podania przyczyny.

Załączniki (pliki do pobrania):

1. Załącznik nr 1

2. Załącznik nr 2

3. Załącznik nr 3

Skip to content