Roboty budowlane

Wałbrzych: Roboty budowlane polegające na impregnacji ogniochronnej elementów drewnianych więźby dachowej i poddaszy w dbudynku nr 1 ( Zamek ) kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1
Numer ogłoszenia: 38768 – 2011; data zamieszczenia: 08.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Wjaśnienie do SIWZ

Zmiana SIWZ

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo „Zamek Książ” w Wałbrzychu Sp. z o.o. , ul. Piastów Śląskich 1, 58-306 Wałbrzych, woj. dolnośląskie, tel. 074 6643850, faks 074 6643862.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz.walbrzych.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane polegające na impregnacji ogniochronnej elementów drewnianych więźby dachowej i poddaszy w dbudynku nr 1 ( Zamek ) kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na impregnacji ogniochronnej elementów drewnianych więźby dachowej i poddaszy w budynku nr 1 ( Zamek ) kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1 . 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1.1. oczyszczenie elementów więźb dachowych – 5.408,301 m2 , 1.2. dwukrotna impregnacja elementów więźb dachowych – 5.408,301 m2 , 1.3. oczyszczenie deskowania połaci od strony poddaszy – 3.645,00 m2 , 1.4. dwukrotna impregnacja deskowania połaci od strony poddaszy – 3.645,00 m2 . 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 2.1. Dokumentacja projektowa – załącznik Nr 9 do SIWZ 2.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik Nr 10 do SIWZ 2.3. Przedmiar Robót – załącznik Nr 8 do SIWZ. 3. Ogólne wymagania dotyczące robót: Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego. Prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 3.1. W czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca, w ramach ceny ofertowej, zobowiązany będzie do: 1)urządzenia zaplecza w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, zabezpieczenia terenu objętego robotami budowlanymi oraz przed dostępem osób postronnych, 2)prowadzenia robót zgodnie z zakresem przewidzianym w projekcie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi normami i przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej, 3)wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, 4)postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 z późn. zm.) i Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) , 5)zastosowania materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających: – certyfikaty na znak bezpieczeństwa, – aprobaty techniczne, – certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, – atesty, 6)protokolarnego przejęcia terenu budowy, 7)zorganizowania, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem należytej staranności, w tym zachowania porządku na terenie budowy, 8)ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, 9)natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót, 10)przerwania robót na żądanie Zamawiającego i w związku z tym zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem, 11)zabezpieczenia obrębu prowadzenia robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom obiektu. 12)poszanowania występujących w obszarze oddziaływania obiektu uzasadnionych interesów osób trzecich. 13)opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, 14)wykonania przed zgłoszeniem przedmiotu umowy do odbioru, wszystkich niezbędnych prób, odbiorów i badań z wynikiem pozytywnym, 15)uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz przekazanie go Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego robót, 16)uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych wad, przekazania wymaganych atestów i zaświadczeń, 17)zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego na piętnaście (15) dni przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady. 3.2. Przed sporządzeniem oferty przez Wykonawcę zaleca się: 3.2.1. dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu umowy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu – kontakt: Pan Ireneusz Grzybowski i Pan Marcin Nowak. 3.2..2. zdobycia wszelkich informacji , które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 4. Informacje dodatkowe. 4.1.Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy techniczne i jakościowe co najmniej takie, jakie zostały określone w S T W i O R B oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty. 4.2. Wykonawca sporządza kosztorys ofertowy, który stanowić będzie załącznik nr 11 do oferty. Kosztorys Wykonawcę sporządza metodą szczegółową dla prac określonych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. Kosztorys musi zawierać : stronę tytułową, ogólną charakterystykę obiektu, pozycje kosztorysowe w ujęciu szczegółowym, szczegółową kalkulację własnej wyceny wraz z uzasadnieniem, zestawienie robocizny, materiałów i sprzętu, tabelę elementów scalonych. 5. Uwaga: a) Cena musi obejmować całość robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów i będzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru. b)Przed wpisaniem cen jednostkowych do każdej pozycji – przedmiaru Wykonawca powinien zapoznać się z odpowiednimi dokumentami przetargowymi. c)Jeżeli w przedmiarze nie uwzględniono pewnych robót uwidocznionych w dokumentacji projektowej przekazanych wykonawcy, a wykonanie ich jest niezbędne, to koszty tych robót powinny być przez wykonawcę uwzględnione w cenach wpisanych przy istniejących pozycjach kosztorysu ofertowego. d)W szczególności, w cenach podanych dla poszczególnych pozycji kosztorysu przedmiaru robót wykonawca powinien uwzględnić konieczność wykonywania, montażu i demontażu, oraz wykonywania innych prac pomocniczych na terenie budowy, które są niezbędne dla wykonania robót zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Cena ofertowa zaproponowana przez Wykonawców jest ceną ryczałtową. 6. Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 15 października 2011r.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.44.21.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 7.500,00 zł (słownie:siedem tysięcy pięćset złotych) 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach ubezpieczeniowych, lub gwarancjach bankowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z 2000 r., z późn. zm.)nie później niż dnia 23.03.2011r. do godz. 1000. 3. W przypadku złożenia wadium w pieniądzu, wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego Kredyt Bank S.A. Oddział Wałbrzych nr 35 1500 1764 1217 6001 6040 0000. Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty. 4. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w Kasie Głównej ( pokój nr 18) Przedsiębiorstwa Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Piastów Śląskich 1. Kopię dokumentu, należy dołączyć do oferty, za wyjątkiem pkt. 11.6. 5. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie oryginał dowodu wniesienia wadium. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a. 7. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 9. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 11.7., jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Wykonawca, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, oraz d) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ww. Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni ,że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Uwaga: Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa, może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną oddzielnie (jedynie w sytuacji, jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie), albo może być złożone wspólnie, lecz w takim wypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich wykonawców. Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: a) wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków o których mowa powyżej i braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp, b) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, c) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy pzp, d) Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Uwaga: Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa, może być złożone przez każdego z Wykonawców sSposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: a) wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków o których mowa powyżej i braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp, b) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, c) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy pzp, d) Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Uwaga: Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa, może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną oddzielnie (jedynie w sytuacji, jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie), albo może być złożone wspólnie, lecz w takim wypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich wykonawców. Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: a) wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków o których mowa powyżej i braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp, b) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, c) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy pzp, d) Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Uwaga: Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa, może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną oddzielnie (jedynie w sytuacji, jeśli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie), albo może być złożone wspólnie, lecz w takim wypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich wykonawców. Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: a) wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków o których mowa powyżej i braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp, b) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, c) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy pzp, d) Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe w trybie art. 26 ust.3 i 4 Ustawy. Niespełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

MOŻLIWE ZMIANY W ZAWARTEJ UMOWIE ORAZ WARUNKI TAKIEJ ZMIANY. Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty i na niżej wymienionych warunkach: 1. w stosunku do terminu realizacji umowy: -zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań, niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia lub SIWZ; -zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; – w przypadku przyspieszenia realizacji prac lub jego opóźnienia lub zmiany terminu realizacji umowy będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: -nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego; -wstrzymanie robót przez Zamawiającego; -konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 2. w stosunku do osób: -zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych; – zmiany osób realizujących zadania pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ i uzyskają akceptację Zamawiającego, 3. inne: – w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np., gdy obniży to koszty inwestycji albo skróci czas realizacji). – w przypadku, gdy w postępowaniu złożone zostanie odwołanie, Zamawiający przedłuży termin realizacji zadania o czas ponad termin ustawowy na rozpatrzenie odwołania. – zmiany nazwy zadania Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksiaz.walbrzych.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych ul.Piastów Śląskich 1, sekretariat ( pokój nr 22 ).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o., 58-306 Wałbrzych ul.Piastów Śląskich 1, sekretariat ( pokój nr 22 ).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załaczniki:

SIWZ

Załącznik nr 1 oferta

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 A

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7  Umowa

Załącznik nr 8 Przedmiar i charakterystyka obiektu

Załącznik nr 9 PT – impregnacja

Załącznik nr 10 SWiOR

Skip to content